వరలక్ష్మీ వ్రతం విశిష్టత విధానం

వరలక్ష్మి వ్రతం (పూజా విధానం )….!!

శ్రీ వర లక్ష్మి పూజ సామగ్రి :-
పసుపు …………….. 100 grms
కుంకుమ …………….100 grms
గంధం ……………….. 1box
విడిపూలు……………. 1/2 kg
పూల మాలలు ……….. 6
తమలపాకులు………… 30
వక్కలు………………… 100 grms
ఖర్జూరములు…………..50 grms
అగర్బత్తి ………………..1 pack
కర్పూరము……………..50 grms
చిల్లర పైసలు ………….. Rs. 30/- ( 1Rs coins )
తెల్ల టవల్ ……………..1
బ్లౌస్ పీసులు ………….. 2
మామిడి ఆకులు…………
అరటిపండ్లు ……………. 1 dazans
ఇతర రకాల పండ్లు …….. ఐదు రకాలు
అమ్మవారి ఫోటోల ………………….
కలశము ……………….. 1
కొబ్బరి కాయలు ………… 3
తెల్ల దారము లేదా నోము దారము లేదా పసుపు రాసిన కంకణం 2…………
స్వీట్లు …………………………
బియ్యం 2 kg
కొద్దిగా పంచామృతం లేదా పాలు 100 ML

పూజా సామాగ్రి :-

దీపాలు ….
గంట
హారతి ప్లేటు
స్పూన్స్
ట్రేలు
నూనె
వత్తులు
అగ్గిపెట్టె
గ్లాసులు
బౌల్స్

శ్రావణమాసంలో పౌర్ణమి ముందు వచ్చే శుక్రవారం రోజున వరలక్ష్మీ వ్రతాన్నిఆచరించాలి. ఆ రోజున వీలుకాకపోతే తరువాత వచ్చే శుక్రవారాలలో కూడా ఈవ్రతాన్ని చేయవచ్చు.వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ఆదిదేవతయైన వరలక్ష్మీదేవి ఒకనాటి రాత్రిసమయంలోచారుమతికి కలలో సాక్షాత్కరించింది. సువాసినులందరూ చేసే ప్రాభవ వ్రతం. “శ్రీ వరలక్ష్మీ నమస్తు వసుప్రదే, సుప్రదే” శుక్రవారం రోజున జరుపుకునే వరలక్ష్మీవ్రతంతో ధన, కనక, వస్తు,వాహనాది సమృద్ధులకు మూలం. శ్రావణ శుక్రవార వ్రతాలు పాపాలు పోవడంతోపాటు, లక్ష్మీ ప్రసన్నత కలుగుతాయి.

వ్రత విధానం :-
వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆచరించే రోజున ఉదయాన్నే లేచి తలస్నానం చేసి, ఇంటినిశుభ్రం చేసుకోవాలి. ఇంట్లోని పూజా మందిరంలో ఒక మండపాన్ని ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. ఈ మండపం పైన బియ్యపు పిండితో ముగ్గువేసి, కలశం ఏర్పాటుచేసుకోవాలి. అమ్మవారి ఫొటో అమర్చు కోవాలి. పూజాసామగ్రిని అంతా సిద్ధం చేసుకోవాలి. తోరాలు ముందుగానే సిద్ధం చేసుకునిఉంచాలి. అక్షతలు, పసుపు గణపతిని సిద్ధంగా ఉంచు కోవాలి.

కావలసినవి :-
పసుపు, కుంకుమ, వాయనం ఇవ్వడానికి అవసరమైన వస్తువులు, ఎర్రటి రవికె వస్త్రం, గంధము, పూలు, పండ్లు, ఆకులు, వక్కలు, తోరములు కట్టుకోవడానికి దారం, టెంకాయలు, దీపపుకుందులు, ఐదువత్తులతో, హారతి ఇవ్వడానికి, అవసరమైన పంచహారతి, దీపారాధనకునెయ్యి, కర్పూరం, అగరువత్తులు, బియ్యం, శనగలు మొదలైనవి.

తోరం ఎలా తయారుచేసుకోవాలి :-
తెల్లటి దారాన్ని ఐదు లేక తొమ్మిది పోగులు తీసుకుని దానికి పసుపురాసుకోవాలి. ఆ దారానికి ఐదు లేక తొమ్మిది పూలు కట్టి ముడులు వేయాలి. అంటేఐదు లేక తొమ్మిది పోగుల దారాన్ని ఉపయోగించి, ఐదు లేక తొమ్మిదో పువ్వులతో ఐదులేక తొమ్మిది ముడులతో తోరాలను తయారుచేసుకుని, పీఠం వద్ద ఉంచి పుష్పాలు, పసుపు, కుంకుమ, అక్షతలు వేసి, తోరాలను పూజించి ఉంచుకోవాలి. ఆవిధంగా తోరాలనుతయారుచేసుకున్న తరువాత పూజకు సిద్ధంకావాలి.

గణపతి పూజ:-
అదౌ నిర్విఘ్నేన వ్రత పరిసమాప్త్యర్థం గణపతి పూజాం కరష్యే
వక్రతుండ మహాకాయ కోటి సూర్య సమప్రభ
నిర్విఘ్నం కురుమేదేవో సర్వ కార్యేషు సర్వదా॥
ఆగచ్చ వరసిద్ధ వినాయక, అంబికా ప్రియనందన
పూజాగృహాణ సుముఖ, నమస్తే గణనాయక॥
గణపతిపై అక్షతలు చల్లాలి. యధాశక్తి షోడశోపచార పూజ చేయాలి.
ఓం సుముఖాయ నమః,
ఓం ఏకదంతాయ నమః,
ఓం కపిలాయ నమః,
ఓం గజకర్ణికాయ నమః,
ఓంలంబోదరాయ నమః,
ఓం వికటాయ నమః,
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః,
ఓం గణాధిపాయ నమః,
ఓంధూమకేతవే నమః,
ఓం వక్రతుండాయ నమః,
ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః,
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః,
ఓం గజాననాయ నమః,
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః,
ఓం హేరంబాయ నమః,
ఓం స్కందపూర్వజాయనమః,
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః
నానావిధ పరిమళపుత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి అంటూస్వామిపై పుష్పాలు ఉంచాలి.
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః ధూపం ఆఘ్రాపయామి
ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః దీపం దర్శయామి.
స్వామివారి ముందు పళ్ళుగానీ బెల్లాన్ని గానీ నైవేద్యంగా పెట్టాలి.

ఓం భూర్భువస్సువః తత్సవితుర్వర్యేణ్యం,
భర్గోదేవస్య ధీమహి ధియోయోనఃప్రచోదయాత్!!

నీటిని నివేదన చుట్టూ జల్లుతూ … సత్యం త్వర్తేన పరిషించామి, అమృతమస్తు, అమృతో పస్తరణమసి… ఓం ప్రాణాయ స్వాహా, ఓం ఆపానాయ స్వాహా, ఓంవ్యానాయస్వాహా, ఓం ఉదానాయ స్వాహా, ఓం సమానాయ స్వాహా, ఓం బ్రహ్మేణ్యే స్వాహాగుడ సహితఫల నివేదనం సమర్పయామి, మధ్యే మధ్యే పానీయం సమర్పయామి (నీటినివదలాలి). ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః తాంబూలం సమర్పయామి, తాంబూలానంతరం అచమనంసమర్పయామి. (కర్పూరం వెలిగించి నీరాజనం ఇవ్వాలి)ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతయే నమః కర్పూర నీరాజనం సమర్పయామినీరాజనానంతరం ఆచమనీయం సమర్పయామి!అనేన మాయా చరిత గణపతి అర్చనేన భగవతః సర్వాత్మకః శ్రీ గణపతిర్దేవతా సుప్రీతసుప్రసన్న వరదాభవతు! మమ యిష్టకామ్యార్థ సిద్ధిరస్తు!!

వినాయకునికి నమస్కరించి పూజ చేసిన అక్షతలు తలమీద వేసుకోవాలి. ఈ విధంగామహాగణపతి పూజను ముగించిన అనంతరం వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ప్రారంభించాలి.

కలశపూజ :-
కలశస్య ముఖే విష్ణు కంఠే రుద్రసమాశ్రితాః
మూలేతత్ర స్థితో బ్రహ్మ మధ్యే మాతృగణ ఃస్థితాః
కుక్షౌతుస్సాగరస్సర్వే సప్తద్వీపా వసుంధరా
ఋగ్వేదోధ యజుర్వేదో స్సామవేదో అధర్వణః
అంగైశ్చ స్సహితా స్సర్వే కలశాంబు సమాశ్రితాః

ఆయాంతు గణపతి పూజార్థం దురితక్షయకారకాఃగంగేచ యమునేచైవ గోదావరి సరస్వతి నర్మదే సింధూ కావేరి జలేస్మిన్ సన్నిధిం కురు॥

అంటూ శ్లోకాన్ని చదివి కలశంలోని నీటిని పుష్పంతో ముంచి భగవంతుడిపైన, పూజాద్రవ్యాలపైన, పూజ చేస్తున్నవారు తలపైన చల్లుకోవాలి.

అధాంగపూజ:-
పువ్వులు లేదా అక్షతలతో కలశానికి పూజ చేయాలి.
చంచలాయై నమః – పాదౌ పూజయామి, చపలాయై నమః – జానునీ పూజయామి, పీతాంబరాయైనమః – ఉరుం పూజయామి, కమలవాసిన్యైనమః – కటిం పూజయామి, పద్మాలయాయైనమః -నాభిం పూజయామి, మదనమాత్రేనమః – స్తనౌ పూజయామి, కంబుకంఠ్యై నమః- కంఠంపూజయామి, సుముఖాయైనమః – ముఖంపూజయామి, సునేత్రాయైనమః – నేత్రౌపూజయామి, రమాయైనమః – కర్ణౌ పూజయామి, కమలాయైనమః – శిరః పూజయామి, శ్రీవరలక్ష్య్మైనమః – సర్వాణ్యంగాని పూజయామి. (ఆ తరువాత పుష్పాలతో అమ్మవారిని ఈ అష్టోత్తర శతనామాలతో పూజించాలి)

శ్రీ వరలక్ష్మీ అష్టోత్తర శతనామావళి :-
ఓం ప్రకృత్యై నమః
ఓం వికృతై నమః
ఓం విద్యాయై నమః
ఓం సర్వభూత హితప్రదాయై నమః
ఓం శ్రద్ధాయై నమః
ఓం విభూత్యై నమః
ఓం సురభ్యై నమః
ఓంపరమాత్మికాయై నమః
ఓం వాచ్యై నమః
ఓం పద్మాలయాయై నమః
ఓం శుచయే నమః
ఓంస్వాహాయై నమః
ఓం స్వధాయై నమః
ఓం సుధాయై నమః
ఓం ధన్యాయై నమః
ఓంహిరణ్మయై నమః
ఓం లక్ష్మ్యై నమః
ఓం నిత్యపుష్టాయై నమః
ఓం విభావర్యైనమః
ఓం ఆదిత్యై నమః
ఓం దిత్యై నమః
ఓం దీప్తాయై నమః
ఓం రమాయై నమః
ఓం వసుధాయై నమః
ఓం వసుధారిణై నమః
ఓం కమలాయై నమః
ఓం కాంతాయై నమః
ఓంకామాక్ష్యై నమః
ఓం క్రోధ సంభవాయై నమః
ఓం అనుగ్రహ ప్రదాయై నమః
ఓంబుద్ధ్యె నమః
ఓం అనఘాయై నమః
ఓం హరివల్లభాయై నమః
ఓం అశోకాయై నమః
ఓంఅమృతాయై నమః
ఓం దీపాయై నమః
ఓం తుష్టయే నమః
ఓం విష్ణుపత్న్యై నమః
ఓంలోకశోకవినాశిన్యై నమః
ఓం ధర్మనిలయాయై నమః
ఓం కరుణాయై నమః
ఓంలోకమాత్రే నమః
ఓం పద్మప్రియాయై నమః
ఓం పద్మహస్తాయై నమః
ఓంపద్మాక్ష్యై నమః
ఓం పద్మసుందర్యై నమః
ఓం పద్మోద్భవాయై నమః
ఓంపద్మముఖియై నమః
ఓం పద్మనాభప్రియాయై నమః
ఓం రమాయై నమః
ఓంపద్మమాలాధరాయై నమః
ఓం దేవ్యై నమః
ఓం పద్మిన్యై నమః
ఓం పద్మ గంధిన్యైనమః
ఓం పుణ్యగంధాయై నమః
ఓం సుప్రసన్నాయై నమః
ఓం ప్రసాదాభిముఖీయైనమః
ఓం ప్రభాయై నమః
ఓం చంద్రవదనాయై నమః
ఓం చంద్రాయై నమః
ఓంచంద్రసహోదర్యై నమః
ఓం చతుర్భుజాయై నమః
ఓం చంద్ర రూపాయై నమః
ఓంఇందిరాయై నమః
ఓం ఇందుశీతలాయై నమః
ఓం ఆహ్లాదజనన్యై నమః
ఓం పుష్ట్యెనమః
ఓం శివాయై నమః
ఓం శివకర్యై నమః
ఓం సత్యై నమః
ఓం విమలాయై నమః
ఓం విశ్వజనన్యై నమః
ఓం దారిద్ర నాశిన్యై నమః
ఓం ప్రీతా పుష్కరిణ్యైనమః
ఓం శాంత్యై నమః
ఓం శుక్లమాలాంబరాయై నమః
ఓం శ్రీయై నమః
ఓంభాస్కర్యై నమః
ఓం బిల్వ నిలయాయై నమః
ఓం వరారోహాయై నమః
ఓం యశస్విన్యైనమః
ఓం వసుంధరాయై నమః
ఓం ఉదారాంగాయై నమః
ఓం హరిణ్యై నమః
ఓంహేమమాలిన్యై నమః
ఓం ధనధాన్యకర్యై నమః
ఓం సిద్ధ్యై నమః
ఓం త్రైణసౌమ్యాయై నమః
ఓం శుభప్రదాయై నమః
ఓం నృపవేశగతానందాయై నమః
ఓంవరలక్ష్మ్యై నమః
ఓం వసుప్రదాయై నమః
ఓం శుభాయై నమః
ఓంహిరణ్యప్రాకారాయై నమః
ఓం సముద్రతనయాయై నమః
ఓం జయాయై నమః
ఓంమంగళాదేవ్యై నమః
ఓం విష్ణువక్షస్థల స్థితాయై నమః
ఓం ప్రసన్నాక్ష్యైనమః
ఓం నారాయణసీమాశ్రితాయై నమః
ఓం దారిద్ర ధ్వంసిన్యై నమః
ఓంసర్వోపద్రవ వారిణ్యై నమః
ఓం నవదుర్గాయై నమః
ఓం మహాకాళ్యై నమః
ఓంబ్రహ్మవిష్ణుశివాత్మికాయై నమః
ఓం త్రికాలజ్ఞానసంపన్నాయై నమః
ఓంభువనేశ్వర్యై నమః

తోరపూజ :-
తోరాన్ని అమ్మవారి వద్ద ఉంచి అక్షతలతో ఈ క్రింది విధంగా పూజ చేయాలి.
కమలాయైనమః – ప్రథమగ్రంథిం పూజయామి,
రమాయైనమః – ద్వితీయ గ్రంథింపూజయామి,
లోకమాత్రేనమః – తృతీయ గ్రంథింపూజయామి,
విశ్వజనన్యైనమః – చతుర్థగ్రంథింపూజయామి,
మహాలక్ష్మ్యై నమః – పంచమగ్రంథిం పూజయామి,
క్షీరాబ్ది తనయాయై నమః – షష్ఠమ గ్రంథిం పూజయామి,
విశ్వసాక్షిణ్యై నమః – సప్తమగ్రంథిం పూజయామి,
చంద్రసోదర్యైనమః – అష్టమగ్రంథిం పూజయామి,
శ్రీ వరలక్ష్మీయై నమః – నవమగ్రంథిం పూజయామి.
ఈ కింది శ్లోకాలు చదువుతూ తోరం కట్టుకోవాలి
బద్నామి దక్షిణేహస్తే నవసూత్రం శుభప్రదం
పుత్రపౌత్రాభివృద్ధించ మమ సౌభాగ్యం దేహిమే రమే

వ్రత కథా ప్రారంభం :-
శౌనకాది మహర్షులను ఉద్దేశించి సూత మహాముని ఇలా చెప్పారు. మునులారా!స్త్రీలకు సౌభాగ్యదాయకమైన వ్రతమును ఒక దానిని పరమ శివుడు పార్వతికిచెప్పారు. లోకోపకారం కోరి ఆ వ్రతాన్ని గురించి మీకు తెలియజేస్తాను.శ్రద్ధగా వినండి.

పరమేశ్వరుడు ఒకనాడు తన భస్మసింహాసనముపై కూర్చుని ఉండగా నారదమహర్షి.ఇంద్రాది దిక్పాలకులు స్తుతిస్తోత్రములతో పరమశివుడ్ని కీర్తిస్తు న్నారు. ఆమహత్తర ఆనంద సమయంలో పార్వతీదేవి పరమేశ్వరుడ్ని ఉద్దేశించి నాథా! స్త్రీలుసర్వసౌఖ్యములు పొంది, పుత్ర పౌత్రాభివృద్ధిగా తరించుటకు తగిన వ్రతం ఒకదానిని చెప్పండి అని అడిగింది. అందుకా త్రినేత్రుడు దేవీ! నీవు కోరినవిధంగా స్త్రీలకు సకల శుభాలు కలిగించే వ్రతం ఒకటి ఉన్నది. అది వరలక్ష్మీవ్రతం. దానిని శ్రావణమాసంలో రెండవ శుక్రవారం నాడు ఆచరించాలని చెప్పాడు.అప్పుడు పార్వతీదేవి…దేవా! ఈ వరలక్ష్మీ వ్రతాన్ని ఆదిదేవతలు ఎవరుచేశారు?ఈ వ్రతాన్ని ఎలా చేయాలో వివరంగా చెప్పండని కోరింది.కాత్యాయనీ…పూర్వకాలంలో మగధ దేశంలో కుండినము అనే పట్టణం ఒకటి ఉండేది. ఆపట్టణం బంగారు కుడ్యములతో రమణీయంగా ఉండేది. ఆ పట్టణంలో చారుమతి అనే ఒకబ్రాహ్మణ స్త్రీ ఉండేది. ఆమె సుగుణవతి. వినయ విధేయతలు, భక్తిగౌరవాలు గలయోగ్యురాలు. ప్రతిరోజూ ప్రాతఃకాలాన నిద్రలేచి భర్త పాదాలకు నమస్కరించు కునిప్రాతఃకాల గృహకృత్యాలు పూర్తిచేసుకుని అత్తమామలను సేవించు కుని మితంగాసంభాషిస్తూ జీవిస్తూ ఉండేది.

వరలక్ష్మీ సాక్షాత్కారం :-
వరలక్ష్మీ వ్రతానికి ఆదిదేవతయైన వరలక్ష్మీదేవి ఒకనాటి రాత్రి సమయంలోచారుమతికి కలలో సాక్షాత్కరించింది. ఓ చారుమతీ…ఈ శ్రావణపౌర్ణమి నాటికిముందువచ్చే శుక్రవారం నాడు నన్ను పూజించు. నీవు కోరిన వరాలు, కానుకలనుఇస్తానని చెప్పి అంతర్థానమైంది. చారుమతి సంతోషించి. “హే జననీ!నీకృపా కటాక్షములు కలిగినవారు ధన్యులు. వారు సంపన్నులుగా, విద్వాంసులుగామన్ననలు పొందుతారు. ఓ పావనీ! నా పూర్వజన్మ సుకృతం వల్ల నీ దర్శనం నాకుకలిగింది’’ అని పరిపరివిధాల వరలక్ష్మీదేవిని స్తుతించింది.

అంతలోనే చారుమతి మేల్కొని, అదంతా కలగా గుర్తించి తన కలను భర్తకు, అత్తమామలకు తెలిజేసింది. వారు చాలా సంతోషించి చారుమతిని వరలక్ష్మీవ్రతాన్ని చేసుకోమని చెప్పారు. ఊరిలోని వనితలు చారుమతి కలను గురించివిని వారు కూడా పౌర్ణమి ముందు రాబోయే శ్రావణ శుక్రవారం కోసం ఎదురుచూచూడసాగారు.శ్రావణ శుక్రవారం రోజున పట్టణంలోని స్త్రీలందరూ ఉదయాన్నే లేచి తలారాస్నానం చేసి పట్టువస్త్రాలు ధరించి చారుమతి గృహానికి చేరుకున్నారు. చారుమతితన గృహంలో మండపం ఏర్పాటుచేసి ఆ మండపంపై బియ్యంపోసి పంచపల్లవాలైన రావి, జువ్వి, మర్రి, మామిడి, ఉత్తరేణి మొదలైన ఆకులతో కలశం ఏర్పాటు చేసి వరలక్ష్మీదేవినిసంకల్ప విధులతో

సర్వమాంగళ మాంగళ్యే శివే సర్వార్థసాధికే
శరణ్యే త్రయంబకే దేవీ నారాయణి నమోస్తుతే !! అంటూ ఆహ్వానించిప్రతిష్టించింది.

అమ్మవారిని షోడశోపచారాలతో పూజించారు. భక్ష్య, భోజ్యాలను నివేదించారు. తొమ్మిది పోగుల తోరాన్ని చేతికి కట్టుకున్నారు.ప్రదక్షిణ నమస్కారాలు చేశారు. మొదటి ప్రదక్షిణ చేయగానే కాలి అందియలుఘల్లుఘల్లున మ్రోగాయి. రెండవ ప్రదక్షిణ చేయగానే హస్తాలకు నవరత్నఖచితకంకణాలు ధగధగా మెరవసాగాయి. మూడవ ప్రదక్షిణ చేయగా అందరూ సర్వాభరణభూషితులయ్యారు. వారు చేసిన వరలక్ష్మీ వ్రతం ఫలితంగా చారుమతి గృహంతో పాటు, ఆపట్టణంలో ఇతర స్త్రీల ఇళ్లు కూడా ధన, కనక, వస్తు వాహనాలతో నిండిపోయాయి.ఆయా స్త్రీల ఇళ్ల నుండి గజతరగరథ వాహనములతో వచ్చి వారిని ఇళ్లకుతీసుకెళ్లారు. వారంతా మార్గమధ్యంలో చారుమతిని వేనోళ్ళ పొగుడుతూ ఆమెకువరలక్ష్మీ దేవి కలలో సాక్షాత్కరించి అనుగ్రహించగా ఆమె వరలక్ష్మీ వ్రతంతోతమని కూడా మహద్భాగ్యవంతులను చేసిందని ప్రశంసించారు.

వారంతా ప్రతీ సంవత్సరం వరలక్ష్మీవ్రతం చేసి సకల సౌభాగ్యాలతో సిరిసంపదలుకలిగి, సుఖజీవనం గడిపి ముక్తిని పొందారు. మునులారా… శివుడుపార్వతికి ఉపదేశించిన ఈ వరలక్ష్మీవ్రత విధానాన్ని సవిస్తరంగా మీకువివరించాను. ఈ కథ విన్నా, ఈ వ్రతం చేసినా, ఈ వ్రతం చేసినప్పుడు చూసినా కూడాసకల సౌభాగ్యాలు, సిరిసంపదలు, ఆయురారోగ్వైశ్వర్యాలు సిద్ధిస్తాయనిసూతమహాముని శౌనకాది మహర్షులకు చెప్పారు. ఈ కథ విని అక్షతలు శిరసుపైవేసుకోవాలి. ఆ తరువాత ముత్తైదువులకు తాంబూలాలు ఇవ్వాలి. అందరికీతీర్థప్రసాదాలు ఇచ్చి, పూజ చేసినవారు కూడా తీర్థప్రసాదాలు తీసుకోవాలి.అమ్మవారికి పెట్టిన నైవేద్యాన్ని తినేయాలి.రాత్రి ఉపవాసం ఉండాలి.

భక్తితో వేడుకొంటే వరాలందించే తల్లి వరలక్ష్మీ దేవి. ఈ వ్రతాన్నిఆచరించడానికి ఏ నిష్ఠలు, నియమాలు, మడులు అవసరం లేదు. నిశ్చలమైన భక్తి, ఏకాగ్రచిత్తం ఉంటే చాలు. వరలక్ష్మీవ్రతం ఎంతో మంగళకరమైంది. ఈ వ్రతాన్నిచేయడంవల్ల లక్ష్మీదేవి కృప కలిగి ఐశ్వర్యం లభిస్తుంది. సకల శుభాలుకలుగుతాయి. స్త్రీలు దీర్ఘకాలం సుమంగళిగా ఉండేందుకు ఈ వ్రతం ఆచరించడంతప్పనిసరి. లక్ష్మీదేవి సంపదలనిచ్చే తల్లి. సంపదలంటే కేవలం ధనం మాత్రమేకాదు. ధాన్య సంపద, పశు సంపద, గుణ సంపద, జ్ఞాన సంపద మొదలైనవి ఎన్నో ఉన్నాయి. ‘వర’ అంటే శ్రేష్ఠమైన అర్థం కూడా ఉంది….✍ సర్వేజనాసుఖినోభవతుః

Telangana Padakosam కోన్ని జిల్లా లో తెలంగాణా పదాలు

తెలంగాణా పదకోశం: (1466 పదాలు)

1. తూటు : రంధ్రం
2. ఏతులు : గొప్పలు
3. మలుపు : మూల
4. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
5. జల్ది : త్వరగా
6. కొత్తలు : డబ్బులు
7. ఏంచు : లెక్కించు
8. నాదాన : బలహీనం
9. నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు
10. ల్యాగ : ఆవు దూడ
11. గుపాయించు: జొరబడు
12. కూకొ : కూర్చో
13. కూనం : గుర్తు
14. మడిగ : దుకాణం
15. పొట్లం : ప్యాకింగ్
16. బత్తీసలు : అప్పడాలు
17. పతంగి : గాలిపటం
18. సోంచాయించు: ఆలోచించు
19. పయఖాన : టాయిలెట్
20. మోసంబి : బత్తాయి
21. అంగూర్ : ద్రాక్ష
22. కష్‌కష్ : గసాలు
23. కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం
24. చెత్రి : గొడుగు
25. కల్యామాకు : కరివేపాకు
26. మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర
27. మడుగుబూలు: మురుకులు
28. జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి
29. జాగా : స్థలం
30. తండా : చల్లని
31. గర్మి : వేడి
32. వూకె : ఉట్టిగా
33. సిలుం : తుప్పు
34. నియ్యత్ : నిజాయితీ
35. తపాలు : గిన్నె
36. తైదలు : రాగులు
37. పలంగి : మంచము
38. బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం
39. సల్ప : నున్నని రాయి
40. దప్పడం : చారు
41. గెదుముట : పరిగెత్తించుట
42. తొక్కు : పచ్చడి
43. కిసా : జేబు
44. సల్ల : మజ్జిగ
45. అర్ర : గది
46. బుడ్డలు : పల్లీలు
47. గడెం : నాగలి
48. గాండ్లు : బండి చక్రాలు
49. కందెన : ఇంధనం
50. ఉప్పిండి : ఉప్మా
51. చిమ్ని : బుగ్గదీపం
52. తపుకు : ప్లేటు
53. ముగ్గ : చాలా
54. కందీలు : లాంతరు
55. బటువు : ఉంగరం
56. బాండ్లి : మూకుడు
57. సలాకి : అట్లకాడ
58. ఈలపీట : కత్తిపీట
59. గనుపట్ల : గడప దగ్గర
60. గుండ్లు : రాళ్ళు
61. సల్వ : చల్లదనం
62. ఏట కూర : మేక మాంసం
63. గాలిపంక : ఫ్యాను
64. షాపలు : చేపలు
65. సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ
66. కుమ్మరావి : కుండలబట్టి
67. లోట : డబ్బ
68. ఇడుపు : గోడంచు
69. సౌరం : క్షవరం
70. శిబ్బి : తీగల జల్లెడ
71. తూటు : రంధ్రం
72. శిరాపురి : పరమాన్నం
73. తీట : కోపం
74. పటువ : కుండ
75. తలె : పల్లెం
76. పొర్క : చీపురు
77. సపారం : పందిరి
78. సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు
79. దేవులాడు : వెతుకు
80. వాగు : నది
81. సడాకు : రోడ్డు
82. చిత్పలకాయ: సీతాఫలం
83. ఏమది : ఏమిటి
84. లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ
85. రామండెం : రామాయణం
86. తక్కడి : త్రాసు
87. గంటె : చెంచా
88. కాందాని : పరువు
89. బూగ : తూనీగ
90. సందుగు : పెట్టె
91. బిటాయించు: కూర్చోమను
92. జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం
93. కంచె : సరిహద్దు
94. లైయ్ : అతికించే పదార్థం
95. బాపు : నాన్న
96. ఆనతి : అభయం
97. సోలుపు : వరుస
98. పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు
99. దురస్తు : బాగుచేయు
100. శిరాలు : మెడ
101. కందీలు : లాంతరు
102. ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు
103. మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న
104. సుట్టాలు : బంధువులు
105. మాలస : ఎక్కువ
106. కైకిలి : కూలి
107. కొయ్‌గూర : గొంగూర
108. కూడు : అన్నం
109. అసంత : దూరంగ
110. సిబ్బి : గుల్ల
111. పావుడ : పార
112. సలమల : వేడిలో మరగడం
113. ఊకో : కాముగా ఉండు
114. జల్దిరా : తొందరగా రా
115. తపుకు : మూత
116. తువ్వాల : చేతి రుమాలు
117. లాగు : నెక్కరు
118. కాయిసు : ఇష్టం
119. బుగులు : భయం
120. ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు
121. శానా : చాల
122. గట్లనే : అలాగే
123. గిట్లాంటి : ఇలాంటి
124. బర్కత్ : లాభం
125. కుసో : కూర్చొండి
126. తర్జుమా : అనువాదం
127. నెరసు : చాలా చిన్నదైన
128. బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం
129. తోఫా : కానుక
130. ఇలాక : ప్రాంతం
131. బరాబరి : సరి సమానం
132. ఉసికే : ఇసుక
133. తోముట : రుద్దుట
134. గీరె : గిరక
135. బొంది : శరీరం
136. ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట
137. ఈడు : వయసు
138. జోడు : జంట
139. కూడు : అన్నం
140. గోడు : లొల్లి
141. అల్లుట : పురి వేయుట
142. నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు
143. శెల్క : తెల్లభూమి
144. మొల్క : పుట్టిన మొక్క
145. శిల్క : చిలుక
146. పల్కు : మాట్లాడు
147. ఈతల : ఈవల
148. ఆతల : ఆవల
149. తను : అతడు
150. దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం
151. కొట్టం : పశువుల పాక
152. గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ
153. పగ్గం : తాడు
154. శాయిపత్తి : తేయాకు
155. పెంక : పెనం
156. సుంకం : పన్ను
157. లెంకు : వెతుకు
158. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
159. తక్కెడు : ముప్పావు కిలో
160. దేవులాడు : వెతుకు
161. నడిమీలకు : మధ్యలకు
162. పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు
163. పత్యం : నియమాహారం
164. పాకులాడు : ప్రయత్నించు
165. పగిటీలి : పగటి పూట
166. పొడవూత : పొడవునా
167. పొద్దుగాల : ఉదయం
168. బరిగె : బెత్తం
169. బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి
170. దెంకపోవుట : పారిపోవుట
171. నజీబ్ : అదృష్టం
172. మాలేస్క : ఎక్కువ
173. మతులాబ్ : విషయం
174. మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ
175. సటుక్కున : తొందరగా
176. సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట
177. సైలేని : చక్కగా లేని
178. ఇకమతు : ఉపాయం
179. ఎక్క : దీపం
180. ఆలి : పెండ్లం
181. దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ
182. ఎళ్ళింది : పోయింది
183. గైండ్ల : వాకిట్ల
184. తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు
185. అంబలి : జావ
186. దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు
187. కుడుము : ఇడ్లీ
188. ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ
189. నాలె : నేల
190. ఓరకు : పక్కకు
191. ఒల్లె : చీర
192. తాతిపారం : మెల్లగ
193. ఎరుక : తెలుసు
194. మొరగు : అరచు
195. అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు
196. అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట
197. ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం
198. ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం
199. ఎఱ్ఱ : వానపాము
200. కూడు : అన్నం
201. చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము
202. గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట
203. గువ్వము : గుజ్జు
204. జీవిలి : చెవిలోని మలినం
205. జోకు : తూకం
206. తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం
207. నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట
208. నెరి : పూర్తిగా
209. బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు
210. మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం
211. వొయ్య : పుస్తకం
212. సోయి : స్పృహ
213. బిశాది : విలువ
214. పతార : పలుకుబడి
215. పజీత : పరువు
216. సాపిచ్చుట : తిట్టుట
217. పస్కలు : కామెర్లు
218. గౌర : గరాటు
219. గాసం : దాన
220. బల్గం : బంధుజనం
221. సొరికి : సొరంగం
222. సౌలతు : వసతి
223. బోలెడు : చాల
224. ఓపాలి : ఓసారి
225. యాల్ల : సమయం
226. కారటు : ఉత్తరం
227. డోకు : వాంతి
228. టప్పా : పోస్టు
229. సూటి : గురి
230. సోల్తి : జాడ
231. సోపతి : స్నేహం
232. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
233. ఉత్తగ : ఊరికే
234. నువద్ది : నిజంగా
235. పైలం : జాగ్రత్త
236. శరం : సిగ్గు
237. ఛిద్రం : రంధ్రం
238. మతలబు : విషయం
239. ఎండ్రికాయ : పీత
240. జబర్‌దస్తీ : బలవంతం
241. కనరు : వెగటు
242. ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు
243. గత్తర : కలరా
244. ఇగురం : వివరం
245. పరదా : తెర
246. గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట
247. గులగుల : దురద
248. గులాం : బానిస
249. గిచ్చుట : గిల్లుట
250. పిసరంత : కొద్దిగా
251. గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి
252. గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర
253. శిట్టశిట్ట : తొందరగా
254. బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని
255. వుర్కు : పరుగెత్తు
256. సర్రున : వెంటనే
257. మొస : శ్వాస
258. బుదగరింపు: ఓదార్పు
259. ఓమానంగా : అతి కష్టంగా
260. గల్మ : ద్వారం
261. పొల్ల : అమ్మాయి
262. ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది
263. లొల్లి చప్పుడు
264. ఇషారా : వివరాలు
265. కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం
266. దూప : దాహం
267. తొవ్వ : దారి
268. లగ్గం : పెళ్ళి
269. సోయి : స్పృహ
270. ఏసిడి : చెడుకాలం
271. జరంత : కొద్దిగా
272. పైలం : పదిలం
273. యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా
274. ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట
275. సవుసు : ఆగు
276. చితల్‌పండు : సీతాఫలం
277. కాలం చేసుడు: మరణించుట
278. మస్తుగ : మంచిగ
279. నిరుడు : గత సంవత్సరం
280. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
281. పోవట్టిన : వెళ్తున్న
282. కూకొ : కూర్చో
283. పొద్మికి : సాయంత్రం
284. ఉత్తగ : ఊరకే
285. బుదగరిచ్చి : బతిలాడి
286. యాష్ట : విసుగు
287. తెగదెంపులు: విడాకులు
288. సాయిత : దంట
289. లొల్లి : గోల
290. పాయిద : లాభం
291. తోడెం : కొంచెం
292. భేట్ : కలయిక
293. కీలు : తాళం
294. జల్ది : త్వరగా
295. ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు
296. పంఖా : విసనకర్ర
297. గూసలాట : పొట్లాటా
298. ఝగడ్ : జగడం
299. నిత్తె : ప్రతి దినం
300. గాయి : అల్లరి
301. సెక : మంట
302. మస్కున : మసక చీకటిలో
303. తోగరుపప్పు: కందిపప్పు
304. అయి : అమ్మ
305. గాడికా : అక్కడికా
306. లెంకుట : వెదుకుట
307. పక్కా : నిశ్చయము
308. ఉండి : వరకట్నం
309. లాగు : నెక్కరు
310. బుడ్డోడు : చిన్నవాడు
311. మెత్త : దిండు
312. అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు
313. పదిలెము : క్షేమం
314. సర్వపిండి : కారం రొట్టె
315. బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్
316. వొర్రకు : అరువకు
317. గౌసెను : దిండు కవరు
318. కైకిలి : కూలీ
319. చెల్క : వర్షధార పొలం
320. గౌడి : కోట
321. ముల్లె : మూట
322. దర్వాజ : తలుపు
323. కొట్టము : గోశాల
324. తనాబ్బి : షెల్పు
325. ముంత : చెంబు
326. ఉరుకు : పరుగెత్తు
327. ఆత్రము : తొందర
328. సౌసు : ఆగు
329. శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత
330. తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది
331. లగ్గం : పెండ్లి
332. నాగెల్లి : నాగవెల్లి
333. పైలము : జాగ్రత్త
334. దౌతి : సిరాబుడ్డి
335. ఎగిర్త : తొందర
336. అడ్లు : వరిధాన్యం
337. పుస్తె : తాళి
338. నొసలు : లలాటము
339. తోల్త : పంపిస్త
340. బాట : దారి
341. లెంకు : వెతుకు
342. మంకు : బుద్ధిమాంద్యం
343. పత్త : చిరునామా
344. ఇకమత్ : తెల్వి
345. తకరారు : సతాయించుడు
346. తోడం : కొంచెం
347. పడిశం : సర్ధి
348. బలుపు : మదము
349. కండువ : టవల్
350. అంగి : చొక్కా
351. బౌగొనె : గిన్నె
352. బువ్వ : అన్నం
353. ఎయ్యి : పెట్టు
354. ఎక్క : దీపం
355. గూడు : సెల్ఫ్
356. నెత్తి : తల
357. వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు
358. ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా
359. మాలెసా : బాగా
360. మడిగెలు : షెట్టర్లు
361. నూకు : వుడ్చుడు
362. ఉబ్బర : ఉక్కపోత
363. యాడికి : ఎక్కడికి
364. కుకొ : కూర్చుండు
365. జర ఆగు : కొద్దిగుండు
366. కంకలు : ఎడ్లు
367. మొగులు : ఆకాశం
368. నెత్తి : తల
369. ఇకమతు : ఉపాయం
370. మలగడం : తిరగడం
371. దబ్బన : తొందర
372. మారాజ్ : పూజారి
373. లడిక : గరాటు
374. శారాన : పావుల
375. బారాన : మూడు పావులాలు
376. కుర్స : పొట్టి
377. మోటు : గడుసు
378. గోసి : పంచ
379. బాపు : తండ్రి
380. కాక : బాబాయి
381. పెదబాపు : పెద్ద నాన్న
382. పెద్దాయి : పెద్దమ్మ
383. యారాలు : తోటి కోడలు
384. సడ్డకుడు : తోడల్లుడు
385. సాలెగాడు : బావమర్ది
386. తమ్మి : తమ్ముడు
387. దన్ననరా : త్వరగా రా
388. జల్దిరా : జెప్పున రా
389. ఊకో : ఆగు
390. సోపాల : ఒడి
391. ఓమాడి : పొదుపు
392. పురాత : పూర్తిగా
393. పైలంగరా : మెల్లగ రా
394. ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి
395. లగు : బలుపు
396. పరేషాన్ : అలసట
397. ఇమ్మతి : సాయం
398. ఇమాకత్ : గర్వం
399. జాతర : తీర్ధం
400. పనుగడి : కొష్టం దరువాజ
401. సిడీలు : మెట్లు
402. తట్టి : పళ్ళెం
403. ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక
404. ఆవలికి : బయటకు
405. పాయిరం : పావురం
406. ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి
407. సడుగు : రోడ్డు
408. దొరింపు : మార్గం
409. కుందాపన : దిగులు
410. పిడుస : ముద్ద
411. దుబ్బ : మట్టి
412. చెండు : బంతి
413. బగ్గ : బాగా
414. బొచ్చెడు : చాలా
415. యాపాకులు: వేపాకులు
416. గాయిదోడు : ఆవారా
417. నడిమిట్ల : మధ్యన
418. సూరు : చూరు
419. పయ్య : చక్రం
420. ఒంటేలు : మూత్రం
421. రాతెండి : అల్యూమినియం
422. బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం
423. ఇగురం : ఉపాయం
424. దిడ్డి : కిటికీ
425. ఇల వరుస : పద్ధతి
426. బుట్టాలు : లోలాకులు
427. గరిమి : వేడి
428. కచ్చురం : ఎడ్ల బండి
429. పెనిమిటి : భర్త
430. అర్ర : గది
431. గలుమ : తలుపు
432. తల్వాలు : తలంబ్రాలు
433. పరాశికం : నవ్వులాట
434. మబ్బుల : వేకువ జామున
435. చిడిమెల : తొందరగా
– రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల
436. కాపాయం : పొదుపు
437. యవ్వారం : వ్యవహారం
438. కైకిలి : కూలి
439. అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు
440. మనాది : బెంగ
441. ఎటమటం : బెడిసికొట్టు
442. మొగులు : ఆకాశం
443. రంది : దిగులు
444. సడుగు : తొవ్వ
445. బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు
446. అగ్వ : చౌక
447. గాడ్పు : గాలి
448. ఇంగలం : నిప్పు
449. మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి
450. ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు
451. గిర్వి : తాకట్టు
452. కొలువు : నౌకరు
453. పాలోళ్ళు : దాయాదులు
454. పొద్దుగూకి : సాయంత్రం
455. నెత్తి : తల
456. జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది
457. మొగురం : కట్టెస్తంభం
458. గావురం : ప్రేమ
459. ఒద్దులు : దినములు
460. గలుమ : ద్వారము
461. లగాంచి : జోరుగా
462. రికాం : తీరిక
463. సుంసాం : నిశ్శబ్దం
464. తట్టు : గోనె సంచి
465. గత్తర : కలరా
466. తొట్టె : ఊయల
467. ఇగం : అతి చల్లని
468. గవాబు : సాక్ష్యం
469. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
470. పైకం : డబ్బులు
471. తపుకు : మూత గిన్నె
472. బుగులు : భయం
473. సుతారం : సున్నితం
474. తోలుట : నడుపుట
475. కోల్యాగ : ఆవుదూడ
476. సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు
477. బుదగరించుట: బుజ్జగించుట
478. బరివాత : నగ్నంగ
479. కోసులు : మైళ్ళు
480. తనాబ్బి : కప్ బోర్డు
481. వరపూజ : నిశ్చితార్థం
482. రయికె : జాకెట్టు
483. తనాబి : షెల్ఫ్
484. తంతెలు : మెట్లు
485. ఆనక్కాయ : సొరకాయ
486. కలెగూర : తోటకూర
487. తొక్కు : ఊరగాయ
488. బుక్కెడు : ఒక ముద్ద
489. గంటే : గరిటే
490. గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు
491. గంజు : వంట పాత్ర
492. రంజన్ : కూజ
493. నూతి : బావి
494. గడెంచే : నులకమంచం
495. అవతల : ఆరు బయట
496. గొడిసేపు : కాసేపు
497. నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం
498. కల్ప : మంగలి పెట్టే
499. టొక్క : పారిపోవడం
500. పత్తి : పాళీ
501. కందిలి : చిన్న దీపం
502. సోల్తి : జాడ
503. పొంతన : పోలిక
504. మోపున : జాగ్రత్తగ
505. పోగులు : కుప్పలు
506. ఎటమటం : పొరపాటు
507. సర్సుట : కొట్టుట
508. కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి
509. లగ్గం : పెళ్ళి
510. మర్లబడుట : తిరగబడుట
511. తాషిలి : కీడు
512. కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట
513. దడ్లబురి : మగ కోతి
514. మొస : అధిక శ్వాస
515. డొక్క : కడుపు
516. అముడాల : కవల
517. ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన
518. ఇగం : చల్లగ, హిమం
519. ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం
520. ఇమానం : ప్రమాణం
521. ఎనుగు : ముండ్ల కంచె
522. ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు
523. బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట
524. కంచె : గడ్డి బీడు
525. కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట
526. జిట్టి : దృష్టి
527. జిమ్మ : జిహ్వ
528. తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు
529. దంచుట : దండించుట, కొట్టుట
530. దంగుట : తఱుగుట
531. నీయత్ : నిజాయితీ
532. పాసంగం : మొగ్గు
533. పురుసత్ : విశ్రాంతి
534. మిత్తి : వడ్డి
535. ఆయిటి : తొలకరి
536. ఇగురు : చిగురు
537. ఇగురం : వ్యూహం
538. ఇగ్గుట : సంకోచించుట
539. ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం
540. ఒళ్ళక్కం : అబద్దం
541. కువారం : చెడ్డబుద్ధి
542. కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట
543. దసుకుట : కుంగుట
544. నక్కు : అతుకు
545. నాదాను : బలహీనం
546. నేఱివడుట : అలసిపోవుట
547. పతార : పరపతి
548. పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట
549. బొండిగ : గొంతు
550. మాల్యం : దయ గలుగుట
551. మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ
552. మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన
553. తొవ్వ : బాట
554. మంకు : మొండితనం
555. నొసలు : నుదురు
556. దొబ్బు : నెట్టు
557. దీపంత : ప్రమిద
558. కాయిసు : ఇష్టం
559. యాల్ల : సమయం
560. రౌతు : రాయి
561. పసిరికెలు : కామెర్లు
562. పటువ : కుండ
563. ఉబ్బు : ఉత్సాహం
564. పెయ్యి : వొళ్ళు
565. యాష్ట : విసుగు
566. అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం
567. ఆనగపు కాయ: సోరకాయ
568. ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి
569. ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు
570. ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు
571. ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు
572. ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి
573. కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ
574. గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.
575. గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.
576. వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).
577. కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.
578. సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.
579. సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.
580. గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.
581. కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.
582. గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.
583. ఇకమత్ : ఉపాయం
584. మిడుకుడు : ఈర్శ
585. గడ్డపార : మొగులు
586. శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల
587. సాన్పి : కళ్ళాపి
588. పొద్మీకి : సాయంకాలం
589. బుగ్గ : బల్బు
590. పైలు : ఒకటో తేది
591. బేస్తారం : గురువారం
592. ఐతారం : ఆదివారం
593. బిరాన : తొందరగా
594. మలాస : ఎక్కువ
595. పైలం : జాగ్రత్త
596. ఏంటికి : ఎందుకు
597. గులగుల : చెక్కిలిగింతలు
598. అంగి : చొక్కా
599. నడ్మ : మధ్యలో
600. ఆల్చం : లేటు
601. అసంతకు : పక్కకు
602. సైసు : ఆగు
603. అద్దాలు : కళ్ళజోడు
604. అట్లనా : అవునా
605. ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు
606. తియ్యి : తీయు
607. శాతాడు : చేతాడు
608. పోతడు : వెళ్ళగలడు
609. అస్తడు : వస్తాడు
610. మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం
611. ఆసం : పైకప్పు కర్ర
612. నడ్డి : నడుము
613. చెడ్డి : డ్రాయరు
614. ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం
615. దుడ్లు : పైసలు
616. అడ్లు : వరి ధాన్యం
617. మడి : భూమి గుంట
618. పుస్తె : తాళి
619. గుత్త : ఒక్క మొకాన
620. సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది
621. అందాద : సుమారు
622. ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి
623. కడ్డు : మొండి
624. నసీవ : అదృష్టం
625. ఎగిర్తం : తొందర
626. ఎచ్చిరికం : అతి
627. బరివాత : నగ్నం
628. అర్ర : స్టోర్ రూమ్
629. నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం
630. సై చూడు : రుచి చూడు
631. ఇమానం : ఒట్టు
632. పైలం : జాగ్రత్త
633. పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు
634. కుత్తెం : ఇరుకు
635. బల్లిపాతర : బూజు
636. బుక్కుట : తినుట
637. తుట్టి : నష్టం
638. ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట
639. తట్టి : పళ్లెం
640. మత్తి : పొగరు
641. ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు
642. ఇకిలించుట : నవ్వుట
643. గలుమ : గడప
644. కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి
645. బుజ్జగించి : లాలించి
646. ప్రభోజనం : ఫంక్షన్
647. గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు
648. దుడ్లు : డబ్బులు
649. పజీత : సతాయించడం
650. మెడకొడం : వెంబడి తగలడం
651. లెంకుట : వెతుకుట
652. ఊకుట : ఊడ్వడం
653. లాగం : అలవాటు
654. ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం
655. బరివాతల : దిగంబరంగా
656. శవ్వా : చీచీ
657. లగ్గం : పెళ్ళి
658. పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు
659. కార్జం : మేక కాలెయం
660. సోల్‌పూత : వరుసగా
661. ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట
662. డల్లు : కొద్దిసేపు
663. లాలపోయుట: స్నానం పోయుట
664. సల్లు : నీరు కారుట
665. పాసంగం : బరువులో తేడా
666. గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు
667. గడ్కోటి : గడియకోసారి
668. దస్కుట : కుంగిపోవుట
669. పొతం : చక్కగా అమర్చడం
670. సనుగు : ఒక వస్తువు
671. దొరింపు : సమకూర్చుట
672. సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం
673. నివద్దే : నిజమే
674. కీస్ పిట్ట : విజిల్
675. పీక : బూర
676. చెండు : బంతి
677. పుడా : ప్యాకెట్
678. రికాం : తీరిక
679. సలువలు : చెమటలు
680. మాడ : తలపై భాగం
681. ఒంటేలు : మూత్రం
682. గొట్టు : కఠినమైన
683. బర్ర : గాయపు మచ్చ
684. పులగండు : తిండిబోతు
685. అగడు : అత్యాశ
686. మార్వానం : రెండో పెళ్ళి
687. చిలుము : తుప్పు
688. పుర్సత్ : నిమ్మలం
689. పిసరు : చిన్నముక్క
690. పిడాత : అకస్మాత్తుగా
691. తెరువకు : జోలికి
692. యాట : గొర్రె/మేక
693. మొగురం : కర్ర స్తంభం
694. ఇసురుగ : గొప్పగా
695. సిన్నగా : మెల్లగా
696. రంది : బాధ
697. పసిది : చిన్నది
698. బోళ్ళు : గిన్నెలు
699. ఇడుపు : విడాకులు
700. కారటు : ఉత్తరం
701. పొద్దుగాల : వేకువ జామున
702. అగ్గువ : చౌక
703. బయాన : అడ్వాన్సు
704. మడిగె : దుకాణం
705. బీమారి : రోగం
706. సోల : కిలో
707. సంత : అంగడి
708. ఇనాం : బహుమతి
709. తలె : పళ్ళెం
710. పత్తాలాట : పేకాట
711. ముచ్చెట్లు : మాటలు
712. అక్కెర : అవసరం
713. ఏశాలు : నాటకాలు
714. కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం
715. కమిలింది : కందిపోయింది
716. గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు
717. గట్లనే : అట్లాగే
718. గతిమెల్ల : దిక్కులేని
719. గత్తర : కలరా
720. గర్క : గరిక
721. గాయింత పని : మిగిలిన పని
722. గంతే : అంతే
723. గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు
724. గుత్ప : దుడ్డుకర్ర
725. గొర్రెంక : గోరువంక
726. గోలం : నీళ్ల తొట్టి
727. తిత్తి : తోలు సంచి
728. తువాల : తుండు గుడ్డ
729. తత్తర : తడబడు
730. తతెలంగాణా పదకోశం
731. తూటు : రంధ్రం
732. ఏతులు : గొప్పలు
733. మలుపు : మూల
734. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
735. జల్ది : త్వరగా
736. కొత్తలు : డబ్బులు
737. ఏంచు : లెక్కించు
738. నాదాన : బలహీనం
739. నప్పతట్లోడు: పనికి మాలినవాడు
740. ల్యాగ : ఆవు దూడ
741. గుపాయించు: జొరబడు
742. కూకొ : కూర్చో
743. కూనం : గుర్తు
744. మడిగ : దుకాణం
745. పొట్లం : ప్యాకింగ్
746. బత్తీసలు : అప్పడాలు
747. పతంగి : గాలిపటం
748. సోంచాయించు: ఆలోచించు
749. పయఖాన : టాయిలెట్
750. మోసంబి : బత్తాయి
751. అంగూర్ : ద్రాక్ష
752. కష్‌కష్ : గసాలు
753. కైంచిపలంగ్ : మడత మంచం
754. చెత్రి : గొడుగు
755. కల్యామాకు : కరివేపాకు
756. మచ్చర్‌దాన్ : దోమతెర
757. మడుగుబూలు: మురుకులు
758. జమీర్‌ఖాన్ : భూస్వామి
759. జాగా : స్థలం
760. తండా : చల్లని
761. గర్మి : వేడి
762. వూకె : ఉట్టిగా
763. సిలుం : తుప్పు
764. నియ్యత్ : నిజాయితీ
765. తపాలు : గిన్నె
766. తైదలు : రాగులు
767. పలంగి : మంచము
768. బలంగ్రి : డ్రాయింగ్ రూం
769. సల్ప : నున్నని రాయి
770. దప్పడం : చారు
771. గెదుముట : పరిగెత్తించుట
772. తొక్కు : పచ్చడి
773. కిసా : జేబు
774. సల్ల : మజ్జిగ
775. అర్ర : గది
776. బుడ్డలు : పల్లీలు
777. గడెం : నాగలి
778. గాండ్లు : బండి చక్రాలు
779. కందెన : ఇంధనం
780. ఉప్పిండి : ఉప్మా
781. చిమ్ని : బుగ్గదీపం
782. తపుకు : ప్లేటు
783. ముగ్గ : చాలా
784. కందీలు : లాంతరు
785. బటువు : ఉంగరం
786. బాండ్లి : మూకుడు
787. సలాకి : అట్లకాడ
788. ఈలపీట : కత్తిపీట
789. గనుపట్ల : గడప దగ్గర
790. గుండ్లు : రాళ్ళు
791. సల్వ : చల్లదనం
792. ఏట కూర : మేక మాంసం
793. గాలిపంక : ఫ్యాను
794. షాపలు : చేపలు
795. సౌంర్త పండుగ: పుష్పాలంకరణ
796. కుమ్మరావి : కుండలబట్టి
797. లోట : డబ్బ
798. ఇడుపు : గోడంచు
799. సౌరం : క్షవరం
800. శిబ్బి : తీగల జల్లెడ
801. తూటు : రంధ్రం
802. శిరాపురి : పరమాన్నం
803. తీట : కోపం
804. పటువ : కుండ
805. తలె : పల్లెం
806. పొర్క : చీపురు
807. సపారం : పందిరి
808. సర్కార్ ముల్లు: కంపముల్లు
809. దేవులాడు : వెతుకు
810. వాగు : నది
811. సడాకు : రోడ్డు
812. చిత్పలకాయ: సీతాఫలం
813. ఏమది : ఏమిటి
814. లచ్చమ్మ : లక్ష్మమ్మ
815. రామండెం : రామాయణం
816. తక్కడి : త్రాసు
817. గంటె : చెంచా
818. కాందాని : పరువు
819. బూగ : తూనీగ
820. సందుగు : పెట్టె
821. బిటాయించు: కూర్చోమను
822. జొన్న గటుక: జొన్న గింజల అన్నం
823. కంచె : సరిహద్దు
824. లైయ్ : అతికించే పదార్థం
825. బాపు : నాన్న
826. ఆనతి : అభయం
827. సోలుపు : వరుస
828. పీనోడు : పెండ్లి కొడుకు
829. దురస్తు : బాగుచేయు
830. శిరాలు : మెడ
831. కందీలు : లాంతరు
832. ఆర్సీలు : కళ్ళజోడు
833. మక్కెండ్లు : మొక్కజొన్న
834. సుట్టాలు : బంధువులు
835. మాలస : ఎక్కువ
836. కైకిలి : కూలి
837. కొయ్‌గూర : గొంగూర
838. కూడు : అన్నం
839. అసంత : దూరంగ
840. సిబ్బి : గుల్ల
841. పావుడ : పార
842. సలమల : వేడిలో మరగడం
843. ఊకో : కాముగా ఉండు
844. జల్దిరా : తొందరగా రా
845. తపుకు : మూత
846. తువ్వాల : చేతి రుమాలు
847. లాగు : నెక్కరు
848. కాయిసు : ఇష్టం
849. బుగులు : భయం
850. ఉర్కుడు : పరుగెత్తుడు
851. శానా : చాల
852. గట్లనే : అలాగే
853. గిట్లాంటి : ఇలాంటి
854. బర్కత్ : లాభం
855. కుసో : కూర్చొండి
856. తర్జుమా : అనువాదం
857. నెరసు : చాలా చిన్నదైన
858. బకాయి : చెల్లించవలసిన మొత్తం
859. తోఫా : కానుక
860. ఇలాక : ప్రాంతం
861. బరాబరి : సరి సమానం
862. ఉసికే : ఇసుక
863. తోముట : రుద్దుట
864. గీరె : గిరక
865. బొంది : శరీరం
866. ఉలికిపడుట : అదిరిపడుట
867. ఈడు : వయసు
868. జోడు : జంట
869. కూడు : అన్నం
870. గోడు : లొల్లి
871. అల్లుట : పురి వేయుట
872. నుల్క : మంచానికి అల్లే తాడు
873. శెల్క : తెల్లభూమి
874. మొల్క : పుట్టిన మొక్క
875. శిల్క : చిలుక
876. పల్కు : మాట్లాడు
877. ఈతల : ఈవల
878. ఆతల : ఆవల
879. తను : అతడు
880. దిడ్డి ధర్వాజ : మరో ద్వారం
881. కొట్టం : పశువుల పాక
882. గూటం : పశువుల కట్టేసే గుంజ
883. పగ్గం : తాడు
884. శాయిపత్తి : తేయాకు
885. పెంక : పెనం
886. సుంకం : పన్ను
887. లెంకు : వెతుకు
888. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
889. తక్కెడు : ముప్పావు కిలో
890. దేవులాడు : వెతుకు
891. నడిమీలకు : మధ్యలకు
892. పుండు కోరుడు : వివాదాస్పదుడు
893. పత్యం : నియమాహారం
894. పాకులాడు : ప్రయత్నించు
895. పగిటీలి : పగటి పూట
896. పొడవూత : పొడవునా
897. పొద్దుగాల : ఉదయం
898. బరిగె : బెత్తం
899. బంజరు : ప్రభుత్వ భూమి
900. దెంకపోవుట : పారిపోవుట
901. నజీబ్ : అదృష్టం
902. మాలేస్క : ఎక్కువ
903. మతులాబ్ : విషయం
904. మనుండంగ : ప్రాణంతో ఉండగ
905. సటుక్కున : తొందరగా
906. సముదాయించుట : నచ్చ జెప్పుట
907. సైలేని : చక్కగా లేని
908. ఇకమతు : ఉపాయం
909. ఎక్క : దీపం
910. ఆలి : పెండ్లం
911. దుత్త : చిన్న మట్టి కుండ
912. ఎళ్ళింది : పోయింది
913. గైండ్ల : వాకిట్ల
914. తలగాయిండ్ల: వాకిలి ముందు
915. అంబలి : జావ
916. దప్పడం : సాంబారు, పప్పుల పులుసు
917. కుడుము : ఇడ్లీ
918. ఎసల : వండులకు ఉపయోగించే కుండ
919. నాలె : నేల
920. ఓరకు : పక్కకు
921. ఒల్లె : చీర
922. తాతిపారం : మెల్లగ
923. ఎరుక : తెలుసు
924. మొరగు : అరచు
925. అంబాడు : చిన్నపిల్లల పాకుడు
926. అర్సుకొనుట: పరామర్శించుట
927. ఊసు : కండ్ల నుండి వచ్చే మలినం
928. ఎటమటం : అస్తవ్యస్తం
929. ఎఱ్ఱ : వానపాము
930. కూడు : అన్నం
931. చిలుక్కొయ్య: కొక్కెము
932. గులుగుట : లోలోపల మాట్లాడుట
933. గువ్వము : గుజ్జు
934. జీవిలి : చెవిలోని మలినం
935. జోకు : తూకం
936. తాంబాళం : పెద్ద పళ్ళెం
937. నసుకు : చెప్పుటకై వెనకాముందాడుట
938. నెరి : పూర్తిగా
939. బీరిపోవు : ఆశ్చర్యపడు
940. మాగికాలం : పగలు తక్కువగా ఉండే కాలం
941. వొయ్య : పుస్తకం
942. సోయి : స్పృహ
943. బిశాది : విలువ
944. పతార : పలుకుబడి
945. పజీత : పరువు
946. సాపిచ్చుట : తిట్టుట
947. పస్కలు : కామెర్లు
948. గౌర : గరాటు
949. గాసం : దాన
950. బల్గం : బంధుజనం
951. సొరికి : సొరంగం
952. సౌలతు : వసతి
953. బోలెడు : చాల
954. ఓపాలి : ఓసారి
955. యాల్ల : సమయం
956. కారటు : ఉత్తరం
957. డోకు : వాంతి
958. టప్పా : పోస్టు
959. సూటి : గురి
960. సోల్తి : జాడ
961. సోపతి : స్నేహం
962. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
963. ఉత్తగ : ఊరికే
964. నువద్ది : నిజంగా
965. పైలం : జాగ్రత్త
966. శరం : సిగ్గు
967. ఛిద్రం : రంధ్రం
968. మతలబు : విషయం
969. ఎండ్రికాయ : పీత
970. జబర్‌దస్తీ : బలవంతం
971. కనరు : వెగటు
972. ఇడిసిపెట్టు : వదిలిపెట్టు
973. గత్తర : కలరా
974. ఇగురం : వివరం
975. పరదా : తెర
976. గుర్రు పెట్టుట: గురక పెట్టుట
977. గులగుల : దురద
978. గులాం : బానిస
979. గిచ్చుట : గిల్లుట
980. పిసరంత : కొద్దిగా
981. గుత్త : మొత్తం ఒకేసారి
982. గుండిగ : వెడల్పు మూతి గల ఇత్తడి పాత్ర
983. శిట్టశిట్ట : తొందరగా
984. బర్ఖతక్కువ : వృద్దిలేని
985. వుర్కు : పరుగెత్తు
986. సర్రున : వెంటనే
987. మొస : శ్వాస
988. బుదగరింపు: ఓదార్పు
989. ఓమానంగా : అతి కష్టంగా
990. గల్మ : ద్వారం
991. పొల్ల : అమ్మాయి
992. ఆయమన్న : ఉన్నదాంట్లో మంచిది
993. లొల్లి చప్పుడు
994. ఇషారా : వివరాలు
995. కారెడ్డెం : మనసులో ఒకటి పైకి ఒకటి చెప్పడం
996. దూప : దాహం
997. తొవ్వ : దారి
998. లగ్గం : పెళ్ళి
999. సోయి : స్పృహ
1000. ఏసిడి : చెడుకాలం
1001. జరంత : కొద్దిగా
1002. పైలం : పదిలం
1003. యాదుందా : జ్ఞాపకం ఉందా
1004. ఎక్కిరింత : వెక్కిరించుట
1005. సవుసు : ఆగు
1006. చితల్‌పండు : సీతాఫలం
1007. కాలం చేసుడు: మరణించుట
1008. మస్తుగ : మంచిగ
1009. నిరుడు : గత సంవత్సరం
1010. ఎర్కలే : జ్ఞాపకం లేదు
1011. పోవట్టిన : వెళ్తున్న
1012. కూకొ : కూర్చో
1013. పొద్మికి : సాయంత్రం
1014. ఉత్తగ : ఊరకే
1015. బుదగరిచ్చి : బతిలాడి
1016. యాష్ట : విసుగు
1017. తెగదెంపులు: విడాకులు
1018. సాయిత : దంట
1019. లొల్లి : గోల
1020. పాయిద : లాభం
1021. తోడెం : కొంచెం
1022. భేట్ : కలయిక
1023. కీలు : తాళం
1024. జల్ది : త్వరగా
1025. ఫకత్ : ఎల్లప్పుడు
1026. పంఖా : విసనకర్ర
1027. గూసలాట : పొట్లాటా
1028. ఝగడ్ : జగడం
1029. నిత్తె : ప్రతి దినం
1030. గాయి : అల్లరి
1031. సెక : మంట
1032. మస్కున : మసక చీకటిలో
1033. తోగరుపప్పు: కందిపప్పు
1034. అయి : అమ్మ
1035. గాడికా : అక్కడికా
1036. లెంకుట : వెదుకుట
1037. పక్కా : నిశ్చయము
1038. ఉండి : వరకట్నం
1039. లాగు : నెక్కరు
1040. బుడ్డోడు : చిన్నవాడు
1041. మెత్త : దిండు
1042. అడ్డెనిగా : భోజన స్లాండు
1043. పదిలెము : క్షేమం
1044. సర్వపిండి : కారం రొట్టె
1045. బొక్కెన : నీరుతోడే బక్కెట్
1046. వొర్రకు : అరువకు
1047. గౌసెను : దిండు కవరు
1048. కైకిలి : కూలీ
1049. చెల్క : వర్షధార పొలం
1050. గౌడి : కోట
1051. ముల్లె : మూట
1052. దర్వాజ : తలుపు
1053. కొట్టము : గోశాల
1054. తనాబ్బి : షెల్పు
1055. ముంత : చెంబు
1056. ఉరుకు : పరుగెత్తు
1057. ఆత్రము : తొందర
1058. సౌసు : ఆగు
1059. శిబ్బి : అన్నం వంపే మూత
1060. తల్లి గుంజ : పెళ్ళి పందిరికి తల్లి వంటిది
1061. లగ్గం : పెండ్లి
1062. నాగెల్లి : నాగవెల్లి
1063. పైలము : జాగ్రత్త
1064. దౌతి : సిరాబుడ్డి
1065. ఎగిర్త : తొందర
1066. అడ్లు : వరిధాన్యం
1067. పుస్తె : తాళి
1068. నొసలు : లలాటము
1069. తోల్త : పంపిస్త
1070. బాట : దారి
1071. లెంకు : వెతుకు
1072. మంకు : బుద్ధిమాంద్యం
1073. పత్త : చిరునామా
1074. ఇకమత్ : తెల్వి
1075. తకరారు : సతాయించుడు
1076. తోడం : కొంచెం
1077. పడిశం : సర్ధి
1078. బలుపు : మదము
1079. కండువ : టవల్
1080. అంగి : చొక్కా
1081. బౌగొనె : గిన్నె
1082. బువ్వ : అన్నం
1083. ఎయ్యి : పెట్టు
1084. ఎక్క : దీపం
1085. గూడు : సెల్ఫ్
1086. నెత్తి : తల
1087. వర్రుడు : బాగా మాట్లాడు
1088. ఉరికిరా : పరిగెత్తుకుని రా
1089. మాలెసా : బాగా
1090. మడిగెలు : షెట్టర్లు
1091. నూకు : వుడ్చుడు
1092. ఉబ్బర : ఉక్కపోత
1093. యాడికి : ఎక్కడికి
1094. కుకొ : కూర్చుండు
1095. జర ఆగు : కొద్దిగుండు
1096. కంకలు : ఎడ్లు
1097. మొగులు : ఆకాశం
1098. నెత్తి : తల
1099. ఇకమతు : ఉపాయం
1100. మలగడం : తిరగడం
1101. దబ్బన : తొందర
1102. మారాజ్ : పూజారి
1103. లడిక : గరాటు
1104. శారాన : పావుల
1105. బారాన : మూడు పావులాలు
1106. కుర్స : పొట్టి
1107. మోటు : గడుసు
1108. గోసి : పంచ
1109. బాపు : తండ్రి
1110. కాక : బాబాయి
1111. పెదబాపు : పెద్ద నాన్న
1112. పెద్దాయి : పెద్దమ్మ
1113. యారాలు : తోటి కోడలు
1114. సడ్డకుడు : తోడల్లుడు
1115. సాలెగాడు : బావమర్ది
1116. తమ్మి : తమ్ముడు
1117. దన్ననరా : త్వరగా రా
1118. జల్దిరా : జెప్పున రా
1119. ఊకో : ఆగు
1120. సోపాల : ఒడి
1121. ఓమాడి : పొదుపు
1122. పురాత : పూర్తిగా
1123. పైలంగరా : మెల్లగ రా
1124. ఆడికేంచి : అక్కడి నుండి
1125. లగు : బలుపు
1126. పరేషాన్ : అలసట
1127. ఇమ్మతి : సాయం
1128. ఇమాకత్ : గర్వం
1129. జాతర : తీర్ధం
1130. పనుగడి : కొష్టం దరువాజ
1131. సిడీలు : మెట్లు
1132. తట్టి : పళ్ళెం
1133. ఊరబిస్క : ఊరపిచ్చుక
1134. ఆవలికి : బయటకు
1135. పాయిరం : పావురం
1136. ఆయేటిబూనంగ : తొలకరి
1137. సడుగు : రోడ్డు
1138. దొరింపు : మార్గం
1139. కుందాపన : దిగులు
1140. పిడుస : ముద్ద
1141. దుబ్బ : మట్టి
1142. చెండు : బంతి
1143. బగ్గ : బాగా
1144. బొచ్చెడు : చాలా
1145. యాపాకులు: వేపాకులు
1146. గాయిదోడు : ఆవారా
1147. నడిమిట్ల : మధ్యన
1148. సూరు : చూరు
1149. పయ్య : చక్రం
1150. ఒంటేలు : మూత్రం
1151. రాతెండి : అల్యూమినియం
1152. బర్మా : రంధ్రాలు చేసే సాధనం
1153. ఇగురం : ఉపాయం
1154. దిడ్డి : కిటికీ
1155. ఇల వరుస : పద్ధతి
1156. బుట్టాలు : లోలాకులు
1157. గరిమి : వేడి
1158. కచ్చురం : ఎడ్ల బండి
1159. పెనిమిటి : భర్త
1160. అర్ర : గది
1161. గలుమ : తలుపు
1162. తల్వాలు : తలంబ్రాలు
1163. పరాశికం : నవ్వులాట
1164. మబ్బుల : వేకువ జామున
1165. చిడిమెల : తొందరగా
– రొడ్డ రవీందర్, మంచిర్యాల
1166. కాపాయం : పొదుపు
1167. యవ్వారం : వ్యవహారం
1168. కైకిలి : కూలి
1169. అలిమిబలిమి: ఇష్టాయిష్టాలు
1170. మనాది : బెంగ
1171. ఎటమటం : బెడిసికొట్టు
1172. మొగులు : ఆకాశం
1173. రంది : దిగులు
1174. సడుగు : తొవ్వ
1175. బాలకాలి : పిల్ల చేష్టలు
1176. అగ్వ : చౌక
1177. గాడ్పు : గాలి
1178. ఇంగలం : నిప్పు
1179. మాల్‌గాడి : గూడ్సు బండి
1180. ఎక్వ తక్వ : హెచ్చుతగ్గులు
1181. గిర్వి : తాకట్టు
1182. కొలువు : నౌకరు
1183. పాలోళ్ళు : దాయాదులు
1184. పొద్దుగూకి : సాయంత్రం
1185. నెత్తి : తల
1186. జంగుబట్టింది: తుప్పుబట్టింది
1187. మొగురం : కట్టెస్తంభం
1188. గావురం : ప్రేమ
1189. ఒద్దులు : దినములు
1190. గలుమ : ద్వారము
1191. లగాంచి : జోరుగా
1192. రికాం : తీరిక
1193. సుంసాం : నిశ్శబ్దం
1194. తట్టు : గోనె సంచి
1195. గత్తర : కలరా
1196. తొట్టె : ఊయల
1197. ఇగం : అతి చల్లని
1198. గవాబు : సాక్ష్యం
1199. తాపతాపకు : మాటిమాటికి
1200. పైకం : డబ్బులు
1201. తపుకు : మూత గిన్నె
1202. బుగులు : భయం
1203. సుతారం : సున్నితం
1204. తోలుట : నడుపుట
1205. కోల్యాగ : ఆవుదూడ
1206. సొక్కంపూస: నీతిమంతుడు
1207. బుదగరించుట: బుజ్జగించుట
1208. బరివాత : నగ్నంగ
1209. కోసులు : మైళ్ళు
1210. తనాబ్బి : కప్ బోర్డు
1211. వరపూజ : నిశ్చితార్థం
1212. రయికె : జాకెట్టు
1213. తనాబి : షెల్ఫ్
1214. తంతెలు : మెట్లు
1215. ఆనక్కాయ : సొరకాయ
1216. కలెగూర : తోటకూర
1217. తొక్కు : ఊరగాయ
1218. బుక్కెడు : ఒక ముద్ద
1219. గంటే : గరిటే
1220. గరిమికోటు : రెయిన్ కోటు
1221. గంజు : వంట పాత్ర
1222. రంజన్ : కూజ
1223. నూతి : బావి
1224. గడెంచే : నులకమంచం
1225. అవతల : ఆరు బయట
1226. గొడిసేపు : కాసేపు
1227. నిరుడు యేడు: గత సంవత్సరం
1228. కల్ప : మంగలి పెట్టే
1229. టొక్క : పారిపోవడం
1230. పత్తి : పాళీ
1231. కందిలి : చిన్న దీపం
1232. సోల్తి : జాడ
1233. పొంతన : పోలిక
1234. మోపున : జాగ్రత్తగ
1235. పోగులు : కుప్పలు
1236. ఎటమటం : పొరపాటు
1237. సర్సుట : కొట్టుట
1238. కాన్గి బడి : ప్రైవేటు బడి
1239. లగ్గం : పెళ్ళి
1240. మర్లబడుట : తిరగబడుట
1241. తాషిలి : కీడు
1242. కాంచి : సీటుపై కూర్చోకుండ సైకిల్ తొక్కుట
1243. దడ్లబురి : మగ కోతి
1244. మొస : అధిక శ్వాస
1245. డొక్క : కడుపు
1246. అముడాల : కవల
1247. ఆపతి పడుట: ప్రసవ వేదన
1248. ఇగం : చల్లగ, హిమం
1249. ఇడుపులు : ప్రవేశ ద్వార ప్రాంతం
1250. ఇమానం : ప్రమాణం
1251. ఎనుగు : ముండ్ల కంచె
1252. ఏతులు : హెచ్చులు, గొప్పలు
1253. బగరుకొట్టుట: వేగంగా శ్వాసించుట
1254. కంచె : గడ్డి బీడు
1255. కైలాట్కం : కలహం, కొట్లాట
1256. జిట్టి : దృష్టి
1257. జిమ్మ : జిహ్వ
1258. తుత్తుర్లు : వెంట్రుకలు
1259. దంచుట : దండించుట, కొట్టుట
1260. దంగుట : తఱుగుట
1261. నీయత్ : నిజాయితీ
1262. పాసంగం : మొగ్గు
1263. పురుసత్ : విశ్రాంతి
1264. మిత్తి : వడ్డి
1265. ఆయిటి : తొలకరి
1266. ఇగురు : చిగురు
1267. ఇగురం : వ్యూహం
1268. ఇగ్గుట : సంకోచించుట
1269. ఇచ్చంత్రం : విచిత్రం
1270. ఒళ్ళక్కం : అబద్దం
1271. కువారం : చెడ్డబుద్ధి
1272. కైగట్టుట : కవిత్వం రాయుట
1273. దసుకుట : కుంగుట
1274. నక్కు : అతుకు
1275. నాదాను : బలహీనం
1276. నేఱివడుట : అలసిపోవుట
1277. పతార : పరపతి
1278. పుల్లసీలుట : అలసిపోవుట
1279. బొండిగ : గొంతు
1280. మాల్యం : దయ గలుగుట
1281. మాయిల్యమే: వెంటనే, తొందరగ
1282. మోర్‌దోపు : ప్రమాదకరమైన
1283. తొవ్వ : బాట
1284. మంకు : మొండితనం
1285. నొసలు : నుదురు
1286. దొబ్బు : నెట్టు
1287. దీపంత : ప్రమిద
1288. కాయిసు : ఇష్టం
1289. యాల్ల : సమయం
1290. రౌతు : రాయి
1291. పసిరికెలు : కామెర్లు
1292. పటువ : కుండ
1293. ఉబ్బు : ఉత్సాహం
1294. పెయ్యి : వొళ్ళు
1295. యాష్ట : విసుగు
1296. అంబటియాల : అంటి తాగే సమయం
1297. ఆనగపు కాయ: సోరకాయ
1298. ఇసుర్రాయి : విసురు రాయి
1299. ఉలువచారు : ఉలువ కట్టు
1300. ఎచ్చాలు : గరం మసాలా వస్తువులు
1301. ఎసరు : అన్నం ఉడకడానికి పెట్టుకునే నీరు
1302. ఒత్తి పొయ్యి : పొంత పొయ్యి
1303. కడువ : నీరు తెచ్చుకునే మట్టి కుండ
1304. గాబు : ధాన్యం నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు మట్టితో చేసింది.
1305. గుమ్మి : నిల్వ ఉంచుకొనేందుకు ఈత సువ్వలతో అల్లినది.
1306. వత్తు : కట్టెల పొయ్యికి ఆనుకొని వుండే కుండ (వేడినీళ్ళకై ఉపయోగిస్తరు).
1307. కురాడు : బియ్యాన్ని ఉడికించుటకు వాడే, కలి నీళ్ళను నిల్వవుంచే కుండ.
1308. సాయబాన్ : దంపతుల పడకగది.
1309. సానుపు : పొద్దున ఇంటిముందు పేడతో కలిపి చల్లే నీళ్ళు.
1310. గిరుక : బావిలోని నీటిని తోడుటకు ఉపయోగపడేది.
1311. కంచుడు : పులుపు కూరలను వండుటకు వాడే మట్టి కుండ.
1312. గోరు కొయ్యలు : రాత్రివేళ ఆకాశంలో వరుసగా వుండే మూడు నక్షత్రాలు.
1313. ఇకమత్ : ఉపాయం
1314. మిడుకుడు : ఈర్శ
1315. గడ్డపార : మొగులు
1316. శిర్రగోనె : గూటి బిల్ల
1317. సాన్పి : కళ్ళాపి
1318. పొద్మీకి : సాయంకాలం
1319. బుగ్గ : బల్బు
1320. పైలు : ఒకటో తేది
1321. బేస్తారం : గురువారం
1322. ఐతారం : ఆదివారం
1323. బిరాన : తొందరగా
1324. మలాస : ఎక్కువ
1325. పైలం : జాగ్రత్త
1326. ఏంటికి : ఎందుకు
1327. గులగుల : చెక్కిలిగింతలు
1328. అంగి : చొక్కా
1329. నడ్మ : మధ్యలో
1330. ఆల్చం : లేటు
1331. అసంతకు : పక్కకు
1332. సైసు : ఆగు
1333. అద్దాలు : కళ్ళజోడు
1334. అట్లనా : అవునా
1335. ఇల్టెపల్లుడు : ఇల్లరికపు అల్లుడు
1336. తియ్యి : తీయు
1337. శాతాడు : చేతాడు
1338. పోతడు : వెళ్ళగలడు
1339. అస్తడు : వస్తాడు
1340. మొగురం : ఇంటిలో స్తంభం
1341. ఆసం : పైకప్పు కర్ర
1342. నడ్డి : నడుము
1343. చెడ్డి : డ్రాయరు
1344. ఎడ్డి : తెల్విలేని తనం
1345. దుడ్లు : పైసలు
1346. అడ్లు : వరి ధాన్యం
1347. మడి : భూమి గుంట
1348. పుస్తె : తాళి
1349. గుత్త : ఒక్క మొకాన
1350. సగురం : కొప్పుకు జతపరిచేది
1351. అందాద : సుమారు
1352. ఆయిల్ల : క్రితం రాత్రి
1353. కడ్డు : మొండి
1354. నసీవ : అదృష్టం
1355. ఎగిర్తం : తొందర
1356. ఎచ్చిరికం : అతి
1357. బరివాత : నగ్నం
1358. అర్ర : స్టోర్ రూమ్
1359. నిరుడు : క్రితం సంవత్సరం
1360. సై చూడు : రుచి చూడు
1361. ఇమానం : ఒట్టు
1362. పైలం : జాగ్రత్త
1363. పెయిసబ్బు : స్నానం సబ్బు
1364. కుత్తెం : ఇరుకు
1365. బల్లిపాతర : బూజు
1366. బుక్కుట : తినుట
1367. తుట్టి : నష్టం
1368. ఓరకు పెట్టుట: దాచి పెట్టుట
1369. తట్టి : పళ్లెం
1370. మత్తి : పొగరు
1371. ఎకసెక్కాలు : పరాష్కాలు
1372. ఇకిలించుట : నవ్వుట
1373. గలుమ : గడప
1374. కాకిరి బీకిరి : గజిబిజి
1375. బుజ్జగించి : లాలించి
1376. ప్రభోజనం : ఫంక్షన్
1377. గుత్పలు : పెద్ద కర్రలు
1378. దుడ్లు : డబ్బులు
1379. పజీత : సతాయించడం
1380. మెడకొడం : వెంబడి తగలడం
1381. లెంకుట : వెతుకుట
1382. ఊకుట : ఊడ్వడం
1383. లాగం : అలవాటు
1384. ఉల్లెక్కాలు : పరిహాసం
1385. బరివాతల : దిగంబరంగా
1386. శవ్వా : చీచీ
1387. లగ్గం : పెళ్ళి
1388. పట్టగొల్సులు : కాళ్ళ వెండిపట్టీలు
1389. కార్జం : మేక కాలెయం
1390. సోల్‌పూత : వరుసగా
1391. ఉల్లుల్లు : వదులుగా చేయుట
1392. డల్లు : కొద్దిసేపు
1393. లాలపోయుట: స్నానం పోయుట
1394. సల్లు : నీరు కారుట
1395. పాసంగం : బరువులో తేడా
1396. గతుకులు : ఎగుడు దిగుడు
1397. గడ్కోటి : గడియకోసారి
1398. దస్కుట : కుంగిపోవుట
1399. పొతం : చక్కగా అమర్చడం
1400. సనుగు : ఒక వస్తువు
1401. దొరింపు : సమకూర్చుట
1402. సుమీ : హెచ్చరిక చేయడం
1403. నివద్దే : నిజమే
1404. కీస్ పిట్ట : విజిల్
1405. పీక : బూర
1406. చెండు : బంతి
1407. పుడా : ప్యాకెట్
1408. రికాం : తీరిక
1409. సలువలు : చెమటలు
1410. మాడ : తలపై భాగం
1411. ఒంటేలు : మూత్రం
1412. గొట్టు : కఠినమైన
1413. బర్ర : గాయపు మచ్చ
1414. పులగండు : తిండిబోతు
1415. అగడు : అత్యాశ
1416. మార్వానం : రెండో పెళ్ళి
1417. చిలుము : తుప్పు
1418. పుర్సత్ : నిమ్మలం
1419. పిసరు : చిన్నముక్క
1420. పిడాత : అకస్మాత్తుగా
1421. తెరువకు : జోలికి
1422. యాట : గొర్రె/మేక
1423. మొగురం : కర్ర స్తంభం
1424. ఇసురుగ : గొప్పగా
1425. సిన్నగా : మెల్లగా
1426. రంది : బాధ
1427. పసిది : చిన్నది
1428. బోళ్ళు : గిన్నెలు
1429. ఇడుపు : విడాకులు
1430. కారటు : ఉత్తరం
1431. పొద్దుగాల : వేకువ జామున
1432. అగ్గువ : చౌక
1433. బయాన : అడ్వాన్సు
1434. మడిగె : దుకాణం
1435. బీమారి : రోగం
1436. సోల : కిలో
1437. సంత : అంగడి
1438. ఇనాం : బహుమతి
1439. తలె : పళ్ళెం
1440. పత్తాలాట : పేకాట
1441. ముచ్చెట్లు : మాటలు
1442. అక్కెర : అవసరం
1443. ఏశాలు : నాటకాలు
1444. కట్టె సర్సుడు : బిగుసుకుపోవడం
1445. కమిలింది : కందిపోయింది
1446. గద్దరించు : గట్టిగా అరుచు
1447. గట్లనే : అట్లాగే
1448. గతిమెల్ల : దిక్కులేని
1449. గత్తర : కలరా
1450. గర్క : గరిక
1451. గాయింత పని : మిగిలిన పని
1452. గంతే : అంతే
1453. గుత్తేదారు : కాంట్రాక్టరు
1454. గుత్ప : దుడ్డుకర్ర
1455. గొర్రెంక : గోరువంక
1456. గోలం : నీళ్ల తొట్టి
1457. తిత్తి : తోలు సంచి
1458. తువాల : తుండు గుడ్డ
1459. తత్తర : తడబడు
1460. తుంట : దుంగ
1461. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
1462. తోలుడు : నడపడం
1463. తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లుుంట : దుంగ
1464. తొంట చెయ్యి : ఎడమ చెయ్యి
1465. తోలుడు నడపడం
1466. తోల్కపోవు : తీసుకెళ్లు.

Telugu Padabanda Paarijathamu, శబ్దరత్నాకరము -Shabda Ratnakam – (Telugu Dictionary), Telugu – Telugu Dictionary

ఒకప్పుడున్నన్ని పదాలు ఇప్పుడు వాడుకలో లేవు, కొన్ని పదాలు కాలగమనంలో రూపాంతరం చెందాయి. ఈ తరం పిల్లలకి కొన్ని అక్షరాలు కూడా తెలియవు (ఉదా: ఋ, ౠ, ఌ, ౡ, ఱ, మొ.,) అనటం అతిశయోక్తి కాదు. ఇదే విధంగా కొనసాగుతూ పోతే కొన్నేళ్ళకి మన పద సంపదంతా కరిగిపోయే ప్రమాదముంది .. కావున వీలయితే ఈ పదబంద పారిజాతమును ఉచితముగా మీ మోబైల్లలో దింపుకొని తీరిక ఉన్నప్పుడు చదువుతూ ఉండగలరు padabhamdhaparij021997mbpsabdarthacintama00unknsher

కంప్యూటర్లలో తెలుగు వినియోగించడానికై అందమైన తెలుగు యూనీకోడు ఖతులు Telugu Unicode Fonts

కంప్యూటర్లలో తెలుగు వినియోగించడానికై అందమైన తెలుగు యూనీకోడు ఖతులు Telugu Unicode Fonts . శ్రీ కృష్ణదేవరాయ , గిడుగు ,దూర్జటి , సూరన్న ,పెద్దన్న, తిమ్మన , తెనాలి రామకృష్ణ , రామరాజ , మల్లన్న , రామభద్ర , గురజాడ , యన్టీఆర్ , మండలి , సురవరం , నాట్స్ , రవిప్రకాష్ , పొన్నాల, లక్కిరెడ్డి ,గౌతమి, స్వర్ణ ,పోతన,వేమన,లోహిత్,సుగుణ,నందిని,రమణీయ,వజ్రం . వీటిని ఈ కింది లింకు ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు , లేదా ఆన్ జిప్ చేసి మీ కంప్యూటర్లో నిక్షిప్తం అయిన ఖతిని Copy చేసుకొని Windows- డైరక్టరీ –> Fonts-> Paste ద్వారా కూడా మీరు డవున్లోడ్ చేసుకున్న ఖతి మీకు వాడకానికి అందుబాటులోకి వస్తుంది

ఖతి అనేది ఒక భాషకు సంబంధించిన అన్ని అక్షరాలను ఒక ప్రత్యేకమయిన రీతిలో చూపుతోంది. యూనికోడ్ తెలుగులో ఎన్నో ఖతులు నేడు అందుబాటులో కలవు ఈ లింకులను క్లిక్ చేసి ఆయా ఫాంట్లను డౌన్లోడ్ చేసి మీ సిస్టమ్లో ఒక చోట సేవ్ చేసుకోంఢి. జిప్ చేసి ఉంటే అన్ జిప్ చేసుకోండి..

https://drive.google.com/file/d/0B_7hKJoqHIiMdWhOTXdhV0tWRzg/view

 

Education System in Finland

Since it implemented huge education reforms 40 years ago, Finland’s school system has consistently come at the top for the international rankings for education systems.

So how do they do it?

It’s simple — by going against the evaluation-driven, centralized model that much of the Western world uses.

Thanks eenadu.net for such information . This article is copyied and updated from eenadu.net ,, http://www.eenadu.net/magazines/sunday-magazine/sunday-magazineinner.aspx?catfullstory=13239

అక్కడ ఏ పిల్లాడూ బడికెళ్లనని మారాం చేయడు. ఏ చిన్నారీ భుజాన పుస్తకాల సంచీతో ఆపసోపాలు పడుతూ కనిపించదు. యూనిఫాంలూ, హోం వర్కులూ, వార్షిక పరీక్షలూ, మార్కులూ, ర్యాంకుల బూచీలూ, రోజంతా సాగే స్కూళ్లూ, స్టడీ అవర్లూ, ట్యూషన్లూ… ఒక్కమాటలో చెప్పాలంటే విద్యార్థులకు కష్టం కలిగించే ఏ చిన్న విధానాన్నీ అనుసరించని ఏకైక దేశం ఫిన్లాండ్‌. అయితేనేం, ప్రపంచంలోని అత్యద్భుతమైన విద్యావ్యవస్థల్లో ఆ దేశానిది నిలకడగా తొలిస్థానమే. అక్కడ ప్రతి విద్యార్థీ తరగతిలో టాపరే! పిల్లల్ని స్కూలుకి పంపించేముందు తల్లిదండ్రులూ, పాఠాలు మొదలుపెట్టే ముందు టీచర్లూ… ఫిన్లాండ్‌ వాసులు అనుసరిస్తోన్న పద్ధతుల్ని ఓసారి స్మరించుకోవడం మహా ఉత్తమం. ప్రపంచ దేశాల్లో స్కాండినేవియన్ దేశాలకు ప్రత్యేకత ఉన్నది.అవి సాంకేతికాభివృద్ధితో పాటు మానవాభివృద్ధికి ఉత్త మ మార్గాలు అనుసరించే దేశాలుగా పేరెన్నిక కన్నాయి. వీటిలో ఫిన్‌లాండ్‌లోని విద్యావిధానానికి ప్రపంచవ్యాప్త గుర్తింపు ఉన్న ది. మనం బంగారు తెలంగాణ నిర్మించుకోవాలని భావిస్తున్నా ము. ఉత్తమమైన విద్యావిధానం ఉన్నప్పుడే బంగారు తెలంగాణ సాధ్యం. దీనికోసం ప్రభుత్వమే ఉత్తమమైన పాఠశాలలను ఏర్పాటు చేసి నిర్వహించాలి. అయితే ఈ పాఠశాలలో అనుసరించే విద్యా విధానం కూడా ఫిన్‌లాండ్ మాదిరిగా ఉంటే బాగుంటుంది. 

పదిలోపు వంద ర్యాంకులు, వందలోపు వెయ్యి ర్యాంకులు, వెయ్యిలోపు పదివేల ర్యాంకులు… మే, జూన్‌ నెలల్లో ఏ టీవీ ఛానల్‌ పెట్టినా అదే పనిగా ఈ అంకెల దండోరా చెవుల్ని హోరెత్తిస్తుంది. ఏ పత్రిక తిరగేసినా స్కూళ్లూ, కాలేజీల ప్రకటనలతో నిండుంటాయి. మంచి మార్కులొచ్చిన పిల్లలే పోటీ ప్రపంచానికి మనుషుల్లా కనిపిస్తారు. టాప్‌ ర్యాంకు వచ్చిన వాళ్లనే సమాజం నెత్తిన పెట్టుకుంటుంది. సచిన్‌లా బ్యాటింగ్‌ చేసే శక్తి ఉన్నా, రెహమాన్‌లా పియానో వాయించేంత టాలెంట్‌ సొంతమైనా, తరగతిలో మార్కులు రాకపోతే మాత్రం ఆ పిల్లాడు ఎందుకూ పనికిరాని మొద్దావతారమే! అందుకే మనదేశంలో చాలామంది చిన్నారులు ఆ అంకెల వేటలో పడి అందమైన బాల్యాన్ని కోల్పోతున్నారు. ఓ పది మార్కులు తగ్గితేనే మహా పాపం చేసినట్టు ప్రాణాలు తీసుకుంటున్న వాళ్లూ ఉన్నారు. తల్లిదండ్రుల ఆరాటం, విద్యా సంస్థల ఒత్తిడీ కలగలిసి ఇక్కడ విద్యార్థుల పరిస్థితిని దయనీయంగా మార్చేస్తున్నాయి. ఉత్తమ విద్యావ్యవస్థల జాబితాలో నానాటికీ మన స్థానం దిగజారుతూ వస్తోంది.

సామ దాన భేద దండోపాయాలు ప్రయోగించినా మనలాంటి ఎన్నో దేశాలు సాధించలేని ఫలితాలను ప్రపంచంలో అత్యుత్తమ విద్యావ్యవస్థ కలిగిన దేశంగా పేరున్న ఫిన్లాండ్‌, ఆడుతూపాడుతూ అందుకుంటోంది. ఐరోపాలోని ఓ చిన్న దేశమైన ‘ఫిన్లాండ్‌’ విద్యార్థులపైన ఏ మాత్రం ఒత్తిడి పెట్టకుండానే వాళ్లను ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దొచ్చని నిరూపిస్తోంది. పరీక్షలు, ర్యాంకుల ప్రస్తావన లేకుండానే వాళ్లను ఇంజినీర్లూ, డాక్టర్లూ, ఇతర వృత్తి నిపుణులుగా తయారు చేస్తోంది. అన్ని విషయాల్లో అభివృద్ధి చెందిన అమెరికా, ఇంగ్లండ్‌ లాంటి దేశాలకు కూడా, పిల్లల్ని చదివించే విషయంలో ఫిన్లాండ్‌ కొత్త పాఠాలు నేర్పిస్తోంది. ఏటా తన బోధనా పద్ధతుల్ని మార్చుకుంటూ, కొత్త ప్రమాణాల్ని అందుకుంటూ గత నలభై ఐదేళ్లలో అక్కడి విద్యావ్యవస్థ ఆకాశమే హద్దుగా దూసుకెళ్తొంది. మూడేళ్లకోసారి అంతర్జాతీయంగా విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించే ‘ప్రోగ్రామ్‌ ఫర్‌ ఇంటర్నేషనల్‌ స్టూడెంట్‌ ఎసెస్‌మెంట్‌’(పిసా) లెక్కల్లో అమెరికా, జపాన్‌, చైనా లాంటి దిగ్గజాలను దాటి ఆ చిట్టి దేశానికి చెందిన పిల్లలు వరసగా తొలి స్థానాన్ని సాధిస్తున్నారు. ప్రతి విద్యార్థీ కలలుగనే తరగతి గదులూ, ప్రతి పాఠశాలా అనుసరించాల్సిన విధానాలూ, అందరు తల్లిదండ్రులూ పాటించాల్సిన నియమాలూ ఫిన్లాండ్‌ సొంతం.

*ఏడేళ్లకు స్కూలు… *

మన దేశంలో పిల్లలకు రెండేళ్లు దాటగానే తల్లిదండ్రులు స్కూళ్ల వేట మొదలుపెడతారు. బడిలో కాలు పెట్టకముందే అఆలూ, అంకెలూ బట్టీ కొట్టిస్తారు. కానీ ఫిన్లాండ్‌లో పిల్లలు స్కూల్లో అడుగుపెట్టాలంటే కనీసం ఏడేళ్లు నిండాల్సిందే. అప్పటివరకూ వాళ్లు పలకా బలపం, పుస్తకాలూ పెన్సిళ్లూ పట్టుకోరు. అలాగని నేర్చుకునే వయసునీ వృథా చేసుకోరు. డే కేర్‌ సెంటర్లలో ఉంటూ తమ మెదడుని పదును పెట్టుకునే పనిలో పడతారు. సాధారణంగా తొలి ఆరేళ్లలోనే పిల్లల మెదడు కణాలు 90శాతం విచ్చుకుంటాయి. దేన్నైనా త్వరగా గ్రహించే శక్తి పెరుగుతూ వస్తుంది. అన్ని దేశాల్లో ఆరేళ్లలోపు వయసులోనే పిల్లలకు లెక్కలు, సైన్స్‌ లాంటి అంశాలకు సంబంధించిన ప్రాథమిక విషయాలు బోధిస్తారు. ఫిన్లాండ్‌లో మాత్రం తొలి ఆరేళ్లలో పాఠాలకు బదులుగా, పిల్లల్లో నేర్చుకునే సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే ప్రయత్నం చేస్తారు. అందరితో కలిసి ఆడుకోవడం, పద్ధతిగా తినడం, నిద్రపోవడం, ఒకరికొకరు సహాయ పడటం, శుభ్రత పాటించడం, భావవ్యక్తీకరణ నైపుణ్యం, జాలీ, దయా, సామాజిక స్పృహ… ఇలాంటి అన్ని జీవన నైపుణ్యాలను అలవరచుకునేలా ప్రోత్సహిస్తారు. బడికి ఎప్పుడైనా వెళ్లొచ్చు, కానీ మంచి పౌరుడిగా ఎదగడానికి పునాది మాత్రం పసి వయసులోనే పడాలన్నది ఫిన్లాండ్‌ వాసుల నమ్మకం. అందుకే తొలి ఆరేళ్లను దానికోసమే కేటాయిస్తారు. ‘నేర్చుకోవాల్సిన వయసు వచ్చినప్పుడు పిల్లలు అన్నీ నేర్చుకుంటారు. తొందరపెట్టి వాళ్లలో ఒత్తిడి పెంచాల్సిన పనిలేద’ంటారు అక్కడి ఉపాధ్యాయులు

*చదువంతా ఉచితం* 
ఉన్నత విద్యావంతులే మంచి పౌరులుగా మారతారు. అలాంటి ప్రజలున్న దేశమే గొప్పదిగా ఎదుగుతుందన్నది ఫిన్లాండ్‌ నమ్మిన సిద్ధాంతం. అందుకే ఆ దేశంలో పుట్టిన ప్రతి చిన్నారి చదువు బాధ్యతనూ ప్రభుత్వమే భుజాన వేసుకుంది. ఎనిమిది నెలల వయసులో డే కేర్‌ సెంటర్‌లో కాలుపెట్టినప్పట్నుంచీ పాతికేళ్ల తరవాత యూనివర్సిటీ నుంచి పీహెచ్‌డీ పట్టా అందుకునేంత వరకూ రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ప్రతి ఒక్కరికీ ఉచిత విద్యను అందిస్తోంది. ప్రైవేటు పాఠశాలలూ, ప్రైవేటు యూనివర్సిటీల ప్రస్తావనే అక్కడ కనిపించదు. చిన్న కార్మికుడి నుంచి దేశాధినేత వరకూ అందరూ ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లో చదువుకొని బయటకు రావాల్సిందే. పుట్టుకతో ఎంత సంపన్నులైనా చదువు విషయంలో మాత్రం అక్కడి పిల్లలంతా సమానమే. చిన్న పల్లెటూరు నుంచి దేశ రాజధాని వరకూ అన్ని స్కూళ్లలో ఒకే తరహా శిక్షణ పిల్లలకు అందుతుంది.

*ఆరేళ్లదాకా ఆడుతూపాడుతూ…*
స్వెటర్లూ, ఉయ్యాలా, ఉగ్గు గిన్నె… పసిపిల్లల తల్లిదండ్రులకు ఎవరైనా ఇలాంటి చిరు కానుకలిస్తారు. ఫిన్లాండ్‌లో మాత్రం బిడ్డ పుట్టాక ఆస్పత్రి నుంచి వెళ్లేప్పుడు వైద్యులు మూడు పుస్తకాలను తల్లిదండ్రుల చేతిలో పెడతారు. పిల్లల్ని బాగా చదివిస్తూనే, తల్లిదండ్రులూ పుస్తకాల్ని చదివే అలవాటు కొనసాగించాలని సూచిస్తూ ఆ సంప్రదాయాన్ని అనుసరిస్తున్నారు. పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఎదగాలంటే తొలి రోజుల్లో తల్లి సంరక్షణ చాలా కీలకం. అందుకే అన్ని సంస్థలూ తప్పనిసరిగా ఎనిమిది నెలల ప్రసూతి సెలవుల్ని మహిళలకు అందిస్తాయి. ఆ తరవాత కూడా ఉద్యోగానికి వెళ్లని తల్లులు ఆదాయం గురించి బెంగపడకుండా మూడేళ్లపాటు ‘డే కేర్‌ ఎలొవెన్స్‌’ పేరుతో ప్రభుత్వం కొంత డబ్బుని చెల్లిస్తుంది. కానీ ఆ అవకాశాన్ని ఉపయోగించుకునే తల్లుల సంఖ్య అక్కడ ఐదు శాతంలోపే. దానికి కారణం ప్రభుత్వ పరిధిలో ఉచితంగా పనిచేసే ‘డే కేర్‌’ కేంద్రాలే. ఎనిమిది నెలల వయసు నుంచి ఆరేళ్లు వచ్చే వరకూ పిల్లలంతా ఆ ప్రభుత్వ సంరక్షణ కేంద్రాల్లో హాయిగా పెరగొచ్చు. అక్కడ ప్రతి పన్నెండు మంది పిల్లలకూ ఓ టీచర్‌, ఇద్దరు నర్సుల చొప్పున అందుబాటులో ఉంటారు. చిన్నారుల ఆలనాపాలనతో పాటు వాళ్లలో జీవన నైపుణ్యాలు పెంచే బాధ్యతనూ వాళ్లే తీసుకుంటారు. దాదాపు ఐదేళ్ల పాటు ఒకే ఉపాధ్యాయుడి దగ్గర పన్నెండు మంది పిల్లలు పెరుగుతారు. తల్లిదండ్రుల తరవాత పిల్లలకు అంతటి అనుబంధం టీచర్లతోనే అల్లుకుంటుంది. దాంతో వాళ్ల స్వభావాన్నీ, సామర్థ్యాన్నీ అర్థం చేసుకుని, వ్యక్తిత్వాన్ని తీర్చిదిద్దే అవకాశం ఉపాధ్యాయులకు దొరుకుతుంది. ఆ ఐదేళ్లూ తరగతి గది పాఠాలు పిల్లల దగ్గరకి రావు. పక్షులూ, జంతువులూ, చెట్లూ, మనుషులూ, ఆహారం… ఇలా చుట్టూ కనిపించే అంశాల గురించే పిల్లలకు నేర్పిస్తారు. సంరక్షణ కేంద్రంలో శిక్షణ పూర్తయ్యాక కూడా ఏ స్కూల్లో చేర్పించాలా అని తల్లులు తలలు పట్టుకోవాల్సిన పనిలేదు. పల్లె నుంచి పట్నం దాకా ప్రతి స్కూలుకీ, ప్రభుత్వం నుంచి ఒకే స్థాయిలో నిధులు అందుతాయి. ఒకే తరహా విద్యార్హతలూ, సామర్థ్యమున్న ఉపాధ్యాయులుంటారు. అన్ని పాఠశాలల్లో ఒకేలాంటి సౌకర్యాలూ అందుబాటులో ఉంటాయి. అంటే… అక్కడన్నీ మంచి స్కూళ్లే!

*రోజూ ఒంటిపూట* బడులే… 
ఏడేళ్ల వయసు నుంచీ పదహారేళ్ల వరకూ, అంటే ఒకటి నుంచి తొమ్మిదో గ్రేడ్‌ దాకా ప్రతి ఒక్కరూ కచ్చితంగా చదువుకొని తీరాలన్నది ఫిన్లాండ్‌లో తూచా తప్పకుండా అమలయ్యే నిబంధన. అందుకే ప్రస్తుత తరంలో అక్కడ నిరక్షరాస్యులు ఒక్కరంటే ఒక్కరూ కనిపించరు. పేరుకే అది నిర్బంధ విద్య. ఆచరణలో మాత్రం అక్కడి తరగతి గదులు పిల్లల పాలిట స్వర్గధామాలే. ఒంటిమీద రంగురంగుల దుస్తులుంటేనే పిల్లలకు ఉత్సాహం. అందుకే అక్కడ స్కూళ్లలో ఏకరూప దుస్తుల(యూనిఫాం) విధానాన్ని ఎప్పుడో పక్కనపెట్టారు. చదువూ, పుస్తకాలూ పిల్లలకెప్పుడూ భారం కాకూడదని ‘హోం వర్క్‌’ సంస్కృతినీ దూరం చేశారు. ఆరో తరగతి దాకా పిల్లలు ఇంటి దగ్గర పుస్తకం తెరవాల్సిన పనిలేదు. ఆపై తరగతుల వాళ్లకు ఇచ్చే హోంవర్క్‌ని పూర్తిచేయడానికి అరగంటకు మించి సమయం పట్టకూడదన్నది మరో నిబంధన. పిల్లల నిద్రకు ఫిన్లాండ్‌ చాలా ప్రాధాన్యమిస్తుంది. అందుకే పాఠశాలల గేట్లు తొమ్మిది తరవాతే తెరుచుకుని, మధ్యాహ్నం రెండున్నరకల్లా మూతబడతాయి. అంటే హైస్కూల్‌ పూర్తయ్యేదాకా అక్కడ పిల్లలకు నిత్యం ఒంటిపూట బడులే. రోజుకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాలుగు పీరియడ్లకు మించి జరగవు. ప్రతి పీరియడ్‌కీ మధ్యలో కనీసం పదిహేను నిమిషాల విరామం ఉంటుంది. ఆ సమయంలో ఠంచనుగా పిల్లలకు చిరుతిళ్లు అందుతాయి. రోజుకో గంట ఆటల విరామమూ తప్పనిసరి. పిల్లల భోజనం గురించీ తల్లిదండ్రులు బెంగపడాల్సిన పనిలేదు. చదువు పూర్తయ్యేదాకా చక్కని పోషకాహారాన్ని- పిల్లలకు ఇష్టమైన రుచుల్లో ప్రతి రోజూ ప్రభుత్వమే పూర్తి ఉచితంగా అందిస్తుంది.

*ర్యాంకులకు చెల్లు!* 
‘అందరూ సమానంగా చదవాలీ, అందరూ టాపర్లు కావాలీ’ అన్నది ఫిన్లాండ్‌ విద్యాశాఖ లక్ష్యం. అందుకే విద్యార్థుల మధ్య హెచ్చుతగ్గులను ఎత్తి చూపే పరీక్షలూ, మార్కుల సంస్కృతికి ఆ దేశం పూర్తిగా దూరమైంది. అన్ని దేశాల్లోలా త్రైమాసిక, వార్షిక పరీక్షలంటూ పిల్లలకు వేధింపులుండవు. ఒక్కో తరగతిలో 15-20కి మించి విద్యార్థులు ఉండటానికి వీల్లేదు. కనీసం నాలుగు తరగతుల వరకూ ఒకే ఉపాధ్యాయుల బృందం పిల్లలకు పాఠాలు చెబుతుంది. అంటే వరసగా నాలుగేళ్ల పాటు పిల్లల సామర్థ్యం, తెలివితేటలూ, సబ్జెక్టులపైన పట్టూ లాంటి అన్ని అంశాల గురించీ టీచర్లకు అవగాహన కలుగుతుంది. దాంతో పిల్లల్లోని లోపాలను సరిచేస్తూ, ఏటికేడూ వాళ్లని మెరుగుపరచడానికి కావల్సినంత సమయమూ టీచర్లకు దొరుకుతుంది. ఒకట్రెండు పరీక్షలతో కాకుండా ఎప్పటికప్పుడు రకరకాల అంశాల్లో విద్యార్థులు చూపే ప్రతిభ ఆధారంగా వాళ్ల సామర్థ్యాన్ని టీచర్లు అంచనా వేస్తారు. ఏడాది చివర్లో మ్యాథ్స్‌, సైన్స్‌ సబ్జెక్టుల్లో పరీక్షలు పెట్టినా, వాటిలో మార్కుల్ని మాత్రం బయట పెట్టరు. అంటే… పరీక్షలు రాసేది విద్యార్థులైనా, వాటి ద్వారా తామెంత బాగా చెబుతున్నదీ, తాము చెబుతున్న విషయాల్ని పిల్లలు ఏమేరకు అర్థం చేసుకుంటున్నారన్నదీ టీచర్లు అంచనా వేసుకుంటారు. ఆ జవాబు పత్రాల ఆధారంగా మరుసటి ఏడాది తమ శిక్షణ తీరులో మార్పులు చేసుకుంటారు. మొత్తంగా ఒక్కో తరగతి మారే కొద్దీ విద్యార్థుల విజ్ఞానంతో పాటు వ్యక్తిత్వాన్నీ పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా ఫిన్లాండ్‌ విద్యా విధానం సాగుతుంది.

*ఒకే ఒక్క పరీక్ష!*
పదహారేళ్లు వచ్చే వరకూ పరీక్షలే తెలీకుండా పెరిగిన విద్యార్థులు, తొమ్మిదో గ్రేడ్‌ చివర్లో తమ జీవితంలో తొలి ‘పెద్ద పరీక్ష’ రాస్తారు. పైచదువులకు వెళ్లాలంటే అది పాసై తీరాల్సిందే. అపరిమితమైన పాఠాలూ, పిల్లలకు భవిష్యత్తులో ఏమాత్రం ఉపయోగపడని అంశాలూ ఫిన్లాండ్‌ విద్యావ్యవస్థలో కనిపించవు. పైతరగతుల్లో, రోజువారీ వృత్తుల్లో ఉపయోగపడే లెక్కలూ, సైన్స్‌కి సంబంధించిన అంశాలను పరిమితంగానే వారికి నేర్పిస్తారు. పరీక్షలు కూడా విద్యార్థులు బుర్రలు బద్దలుకొట్టుకునేంత కఠినంగా కాకుండా, ఆయా అంశాల్లో వారి ప్రాథమిక జ్ఞానాన్ని పరీక్షించేవిగానే ఉంటాయి. అందుకే పరీక్షల్లో తప్పే విద్యార్థులు దాదాపుగా ఉండరు. తొమ్మిదో గ్రేడ్‌ తరవాత చదువు కొనసాగించాలా వద్దా అన్నది పిల్లల ఇష్టం. ఉన్నత డిగ్రీలు చదవాలనుకునేవాళ్లు ‘అప్పర్‌ సెకండరీ ఎడ్యుకేషన్‌’ కాలేజీల బాట పడతారు. చదువుపైన ఆసక్తి లేని వాళ్లు వొకేషనల్‌ కోర్సుల్లో శిక్షణ తీసుకొని జీవితాల్లో స్థిరపడతారు. రెండిట్లో ఏ దారి ఎంచుకున్నా, ఆ ఫీజుల భారమంతా ప్రభుత్వానిదే. మొత్తంగా చదువు పూర్తయ్యేవరకూ పిల్లల ఖర్చులూ, పాఠశాలలో విద్యా ప్రమాణాల గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరం తల్లిదండ్రులకు ఉండదు. పోటీ, ఒత్తిడిలో పడిపోయి బాల్యాన్ని కోల్పోవాల్సిన అగత్యం పిల్లలకూ ఉండదు.

*టీచరే సూపర్‌స్టార్‌!*
‘బతకలేక బడిపంతులు’ అన్న నానుడిని ఫిన్లాండ్‌లో ‘బతకాలంటే బడిపంతులే’ అని మార్చుకోవాల్సిందే! ఆ దేశంలో అత్యంత గౌరవ ప్రదమైన వృత్తుల్లో వైద్యుల తరవాతి స్థానం ఉపాధ్యాయుడిదే. జీతాల విషయంలోనూ అదే వరస. టాలెంట్‌ ఉన్న టీచర్లను ఆ దేశం నెత్తిన పెట్టుకుంటుంది. తమ ఎదుగుదలకు ముఖ్య కారణం మంచి ఉపాధ్యాయులే అని బల్లగుద్ది మరీ చెబుతుంది. అందుకే ఫిన్లాండ్‌లో బోధన ఓ ‘స్టార్‌ ఉద్యోగం’. కుర్రాళ్లంతా టీచర్‌గా మారడానికి ఉవ్విళ్లూరతారు. యూనివర్సిటీలో చదువుకునే రోజుల్నుంచే దానికోసం కసరత్తు మొదలుపెడతారు. కానీ ఆ ఉద్యోగం పొందడం అంత సులువైన పనికాదు. ఓ ఆర్నెల్లు పుస్తకాలు తిరగేసి, పరీక్ష రాసి టీచర్‌గా మారిపోదాం అంటే కుదరదు. ఎలిమెంటరీ స్కూల్‌ టీచర్‌గా చేరాలంటే కనీసం మాస్టర్‌ డిగ్రీ పూర్తి చేసి ఉండాలి. సెకండరీ స్కూల్‌ టీచర్లకైతే పీహెచ్‌డీ తప్పనిసరి. ఏటా టీచర్‌ పోస్టులకు వచ్చే దరఖాస్తుల్లో కేవలం పదిశాతమే తుది పరిశీలనకు ఎంపికవుతాయి. వాటిని జల్లెడపడితే ఎక్కువ శాతం మంది వివిధ యూనివర్సిటీల టాపర్లే కనిపిస్తారు. ఉద్యోగ ప్రవేశ పరీక్ష ద్వారా వాళ్లలోంచి ఇంకొందర్ని ఎంపికచేస్తారు. ఆ తరవాతి దశ ఇంటర్వ్యూల్లో అభ్యర్థుల వ్యక్తిత్వం, విజ్ఞానం, భావ వ్యక్తీకరణ నైపుణ్యాలను అంచనా వేస్తారు. కేవలం జీతం కోసం కాకుండా బోధనపైన ప్రేమతో ఆ వృత్తిలో అడుగుపెట్టేవాళ్లనే చివరికి ఎంపికచేస్తారు. రెండు మూడు నెలల పాటు సాగే ఆ ప్రక్రియ మన సివిల్‌ సర్వీసు అభ్యర్థుల ఎంపికకు ఏమాత్రం తీసిపోదు. ఎంపికైన టీచర్లకు ఏడాది పాటు పిల్లలకు బోధించే విధానాలపైన శిక్షణ ఉంటుంది. అన్ని కఠినమైన దశల్ని దాటొస్తారు కాబట్టే టీచర్లంటే అక్కడి వాళ్లకి అంత గౌరవం. పిల్లలకు శిక్షణ ఇవ్వడం తప్ప శిక్షించే సంస్కృతి స్కూళ్లలో కనిపించదు. ఆ గురువులపైన అంత నమ్మకం ఉండబట్టే అక్కడ ‘పేరెంట్‌-టీచర్‌’ సమావేశాలకూ చోటు లేదు. ‘లెస్‌ ఈజ్‌ మోర్‌’ అన్నది ఫిన్లాండ్‌ ప్రజల జీవన సూత్రం. అందుకే పసిమెదళ్లపైన గుది బండలా మారే మార్కులూ, ర్యాంకులూ, గ్రేడ్ల విధానాలూ, టాపర్లూ-మొద్దులూ అన్న తారతమ్యాలూ, పేదా-గొప్పా తేడాలూ, మంచి స్కూళ్లూ-చెడ్డ స్కూళ్లూ అన్న భేదాలూ, పల్లెలూ-పట్టణాలూ అన్న వ్యత్యాసాలూ అక్కడి వ్యవస్థలో లేవు. పిల్లలంతా ఒక్కటే, వాళ్లకు అందాల్సిన విద్యా ఒక్కటే అన్న సిద్ధాంతాన్ని మనసావాచాకర్మణా అనుసరిస్తున్నారు. పాఠ్య పుస్తకాన్ని చేతిలో పెట్టడానికి ముందే పిల్లల వ్యక్తిత్వాన్ని నిర్మించే పాఠాలకు పునాది వేస్తున్నారు. మంచి విద్యార్థులనూ, పౌరులనూ దేశానికి అందించడానికి పిల్లల దృష్టిలో చెడ్డ తల్లిదండ్రులుగా, ఉపాధ్యాయులుగా మిగలాల్సిన అవసరం లేదని నిరూపిస్తున్నారు.
మనకీ కొత్త విద్యాసంవత్సరం మొదలైంది. కోటి ఆశలతో లక్షలాది పిల్లలు బడిబాట పడుతున్నారు. వాళ్ల చదువులు కూడా ఫిన్లాండ్‌ విద్యార్థుల చదువులంత హాయిగా సాగాలంటే, మన ఆలోచనలూ అక్కడి తల్లిదండ్రులూ ఉపాధ్యాయుల ఆలోచనలంత ఉన్నతంగా మారాలి. మన ప్రభుత్వాలూ అక్కడి విధానాల్లో కొన్నింటినైనా ఆచరణలోకి తేవాలి. పిల్లల నుంచి ఆశించడం మానేసి, వాళ్లని అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెడితే చాలు, ఉత్తమ ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయనడానికి ఫిన్లాండ్‌ విజయాలే సాక్ష్యం. ఆ దేశంలో పరీక్షల విధానం లేకపోవచ్చు. కానీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడమన్నది ఏ దేశానికైనా పెద్ద పరీక్షే. అందులో ఫిన్లాండ్‌కి మరో ఆలోచన లేకుండా వందకి వంద మార్కులూ వేయాల్సిందే..!.టీచర్లకు అధిక జీతాలుండే దేశాల్లో  తొలిస్థానంలో ఉన్న దేశం లక్సెంబర్గ్ఈ  దేశంలో ఒక ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడికి ఏడాదికి ఇచ్చే కనీస జీతం 80 వేల అమెరికన్ డాలర్లు! (దాదాపు 50 లక్షల రూపాయలు). ఇది కొత్తగా ఉపాధ్యాయవృత్తి చేపట్టిన వ్యక్తి జీతం మాత్రమే! ఆ తర్వాత అనుభవం కొద్దీ యేటా జీతం ఇదే స్థాయిలో పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ తర్వాతి స్థానంలో స్విట్జర్లాండ్ ఉంది. అక్కడ ప్రాథమిక పాఠశాల ఉపాధ్యాయుడి జీతం దాదాపు 65 వేల డాలర్లు. జర్మనీ, డెనార్మ్, స్పెయిన్ దేశాల్లో కూడా టీచర్లకు అసాధారణ స్థాయి జీతాలే దక్కుతున్నాయి. అక్కడ  కనీసం 50 వేల డాలర్ల జీతాలను ఇస్తున్నాయి యాజమాన్యాలు. నెదర్లాండ్స్, నార్వే దేశాల్లో కనీస వేతనం 40 వేల డాలర్లు. అమెరికా, ఐర్లాండ్, ఫిన్లాండ్ దేశాల్లో కూడా ఉపాధ్యాయుల జీతాలు 30 వేల డాలర్ల నుంచి 40 వేల డాలర్ల వరకూ ఉన్నాయి.

ఫిన్‌లాండ్ విద్యా వ్యవస్థలో ఉపాధ్యాయులకు మంచి బోధనా నైపుణ్యం ఉంటుంది. పాఠశాలలకు ప్రత్యేక ప్రతిపత్తి ఉంటుంది. ఉపాధ్యాయులకు సరియైన విరామం ఉంటుంది. వారికి తగిన మార్గదర్శక సూత్రాలు ఉంటా యి.వాటిని కచ్చితంగా అమలు చేయడానికి తగిన స్వయం ప్రతిపత్తి ఉం టుంది. ప్రతి ఇరవై మందికి ఒక తరగతి గది ఉంటుంది. సైన్స్ తరగతుల్లో 16 మందికి ఒక విభాగం ఉంటుంది. అందువల్ల వారు చేసే ప్రయోగాలను, ఉపాధ్యాయుడు స్వయంగా పరిశీలించగలడు.

ఫిన్‌లాండ్‌లో జాతీయ ప్రణాళిక విశాల దృక్పథంతో రూపొందించబడి ఉన్నది. దాని ఆధారంగా పాఠ్యాంశాల తయారీ ఉంటుంది. ఈ విధానాన్ని వారు గత నాలుగు దశాబ్దాలుగా అమలు చేస్తున్నారు. ఈ నిరంతర స్రవంతిలో విద్యా లక్ష్యాలు సాధించడానికి, వ్యూహాలు అమలు చేయడానికి సరైన సమయం వారికి దొరికింది. ప్రజలు తెలంగాణ ఉద్యమం ద్వారా చైతన్యవంతమై ఉన్నారు

మనకీ కొత్త విద్యాసంవత్సరం మొదలైంది. కోటి ఆశలతో లక్షలాది పిల్లలు బడిబాట పడుతున్నారు. వాళ్ల చదువులు కూడా ఫిన్లాండ్‌ విద్యార్థుల చదువులంత హాయిగా సాగాలంటే, మన ఆలోచనలూ అక్కడి తల్లిదండ్రులూ ఉపాధ్యాయుల ఆలోచనలంత ఉన్నతంగా మారాలి. మన ప్రభుత్వాలూ అక్కడి విధానాల్లో కొన్నింటినైనా ఆచరణలోకి తేవాలి. పిల్లల నుంచి ఆశించడం మానేసి, వాళ్లని అర్థం చేసుకోవడం మొదలుపెడితే చాలు, ఉత్తమ ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయనడానికి ఫిన్లాండ్‌ విజయాలే సాక్ష్యం. ఆ దేశంలో పరీక్షల విధానం లేకపోవచ్చు. కానీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తుని తీర్చిదిద్దడమన్నది ఏ దేశానికైనా పెద్ద పరీక్షే. అందులో ఫిన్లాండ్‌కి మరో ఆలోచన లేకుండా వందకి వంద మార్కులూ వేయాల్సిందే..!

*అక్షరాస్యతలో నంబర్‌ 1*

గతేడాది కనెక్టికట్‌ విశ్వవిద్యాలయం నిర్వహించిన సర్వే ప్రకారం, ప్రపంచంలో అత్యధిక అక్షరాస్యత కలిగిన దేశాల్లో తొలిస్థానం ఫిన్లాండ్‌ది (100శాతం). చదువుతో పాటు చదువుకున్న వాళ్ల వ్యవహారశైలినీ పరిగణనలోకి తీసుకొని నిర్వహించిన నాగరిక దేశాల సర్వేలోనూ దానికి తొలి స్థానం దక్కింది.

* తరగతిలోని విద్యార్థుల మధ్య ప్రతిభ విషయంలో అతి తక్కువ వ్యత్యాసం ఉన్న దేశం ఫిన్లాండే. తెలివైన విద్యార్థులకంటే, త్వరగా పాఠాలను అర్థం చేసుకోలేని పిల్లల దగ్గరే టీచర్లు ఎక్కువ సమయం గడపడం, సగటున పదిహేను మంది పిల్లలకు ఒక టీచర్‌ ఉండటం దానికి కారణం. ప్రతిభ ఆధారంగా పిల్లల్ని వేర్వేరు సెక్షన్లలో కూర్చోబెట్టే పద్ధతే వాళ్లకు తెలీదు.

* ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అతి తక్కువ బోధనా గంటలూ, స్కూళ్లకు ఎక్కువ సెలవులూ ఉన్న దేశం ఫిన్లాండే. అక్కడ స్కూళ్లు గరిష్టంగా 180రోజులు మాత్రమే పనిచేస్తాయి. భారత్‌లో దాదాపు 240 రోజులపాటు తెరిచుంటాయి. అక్కడ సగటున ఒక ఉపాధ్యాయుడు ఏడాదికి 600గంటల పాటు పాఠాలు చెబుతాడు. అదే మన దేశంలో ఆ సంఖ్య దాదాపు 1700 గంటలు. అంటే ఫిన్లాండ్‌ కంటే దాదాపు మూడు రెట్లు ఎక్కువ.

* భవిష్యత్తులో విద్యార్థుల వృత్తిగత జీవితంలో పెద్దగా ఉపయోగపడని జాగ్రఫీ, హిస్టరీ లాంటి కొన్ని సబ్జెక్టులను ఈ ఏడాది నుంచి ఫిన్లాండ్‌ హైస్కూళ్లలో తొలగించాలని నిర్ణయించారు. వాటి స్థానంలో ప్రస్తుత తరంలో జోరు మీదున్న రెస్టరెంట్లూ, జిమ్‌లూ, స్టార్టప్‌ల లాంటి సమకాలీన అంశాల గురించి బోధిస్తారు.

ఫిన్లాండ్‌లో స్కూల్‌ సిలబస్‌ను తయారు చేసే బాధ్యత పూర్తిగా టీచర్లదే. వివిధ ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి విద్యార్థుల అవసరాలకు అనుగుణంగా ఎప్పటికప్పుడు కొత్త పాఠ్యాంశాలను చేరుస్తూ, పాతవాటిని తొలగిస్తూ ఉంటాయి. 
* ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అత్యధిక సంఖ్యలో పిల్లల పుస్తకాల్ని ప్రచురించే దేశం ఫిన్లాండే. ప్రతి సిటీ బస్సులో, రైల్లో ఓ పుస్తకాల స్టాండ్‌ కనిపిస్తుంది. విదేశీ కార్యక్రమాలని అనువదించకుండానే అక్కడి టీవీల్లో ప్రసారం చేస్తూ, వాటి కింద సబ్‌టైటిళ్లు వేస్తారు. టీవీ చూస్తూనే పిల్లలు స్థానిక భాషను చదవడం నేర్చుకునేందుకే ఆ పద్ధతి. 
 * పదకొండేళ్లు వచ్చాకే ఫిన్లాండ్‌ పిల్లలకు ఇంగ్లిష్‌ పాఠాలు మొదలవుతాయి. అప్పటిదాకా బోధనంతా ఫిన్నిష్‌, స్వీడిష్‌ భాషల్లో సాగుతుంది. అక్కడ ఒక్కో విద్యార్థి సగటున నాలుగు భాషలు మాట్లాడగలడు. 
 * పోటీ పరీక్షలూ, కాలేజీలకు ప్రవేశ పరీక్షలూ, విద్యాసంస్థల్లో రిజర్వేషన్లూ లేని దేశం ఫిన్లాండ్‌. హైస్కూల్‌ దశలోనే విద్యార్థులు తమ భవిష్యత్తుని నిర్ణయించుకుని దానికి తగ్గ కోర్సులే చేస్తారు. ఆ విద్యార్థుల సంఖ్యకు సరిపడా వృత్తి విద్యా సీట్లను ప్రభుత్వం అందుబాటులోకి తెస్తుంది.

*అదే తేడా!*

‘ఆర్గనైజేషన్‌ ఫర్‌ ఎకనమిక్‌ కో-ఆపరేషన్‌ డెవలప్‌మెంట్‌’ అనే సంస్థ మూడేళ్లకోసారి ప్రపంచస్థాయిలో లెక్కలూ, సైన్స్‌లాంటి వివిధ అంశాల్లో విద్యార్థుల సామర్థ్యాన్ని పరీక్షించడానికి ఓ పరీక్ష నిర్వహిస్తుంది. నాలుగేళ్ల క్రితం ఆ పోటీలో పాల్గొన్న భారత్‌కు చివరి నుంచి రెండో స్థానం దక్కింది. దాంతో తరవాతి పరీక్షలో భారత్‌ పాల్గొనలేదు. అదే పోటీలో ఫిన్లాండ్‌ ఎన్నో ఏళ్లుగా నిలకడగా తొలి స్థానాన్ని సాధిస్తోంది. అక్కడి తలసరి ఆదాయంలో ఏడు శాతాన్ని చదువుపైన ఖర్చు చేస్తుంటే, భారత్‌లో 3.3శాతాన్నే ఖర్చుచేస్తున్నారు. అక్కడ హైస్కూల్‌ టీచర్ల సగటు నెలసరి ఆదాయం రెండున్నర లక్షలు. ఇక్కడది రూ.31వేలు. అక్కడ నెలరోజుల్లో చెప్పే పాఠాల్ని, ఇక్కడ వారంలోనే ముగిస్తున్నారు. ఇలా ఎన్నో అంశాల్లో భారత్‌లాంటి అనేక దేశాలతో ఫిన్లాండ్‌కి ఉన్న స్పష్టమైన తేడాలే, ఆ దేశ విద్యా వ్యవస్థని తిరుగులేని స్థానంలో నిలబెట్టాయి.

*నలభై ఐదేళ్ల క్రితం…*

రెండో ప్రపంచ యుద్ధ సమయంలో తీవ్రంగా నష్టపోయిన దేశాల్లో ఫిన్లాండ్‌ ఒకటి. 1970 వరకూ అక్కడి విద్యావ్యవస్థ నాసిరకంగా ఉండేది. సహజ వనరుల లభ్యతా తక్కువే. అలాంటి పరిస్థితుల్లో దేశం ముందుకెళ్లాలన్నా, ఇతర దేశాలతో సమానంగా ఎదగాలన్నా చదువుకున్న పౌరులే కీలకమని నాటి ప్రభుత్వ పెద్దలు నమ్మారు. డబ్బున్న వాళ్లంతా పిల్లల్ని మంచి స్కూళ్లకు పంపిస్తున్నారనీ, సామాన్యులు నాణ్యమైన విద్యకు దూరమవుతున్నారనీ అర్థం చేసుకున్నారు. దాంతో ఎనభయ్యో దశకం తొలినాళ్లలో ప్రక్షాళన మొదలుపెట్టారు. దేశ విద్యా వ్యవస్థనంతా ప్రభుత్వం తన అధీనంలోకే తీసుకొని, ప్రైవేటు విద్యాసంస్థల్ని రద్దు చేసింది. ఆర్థిక పరిస్థితులతో సంబంధం లేకుండా అందరికీ సమానమైన విద్యను ఉచితంగా అందించడం మొదలుపెట్టింది. అలా గత నలభై ఐదేళ్లుగా విద్యా ప్రమాణాల్లో ఎన్నో మైలురాళ్లను దాటి, విద్యార్థుల సామర్థ్యం విషయంలో అగ్రరాజ్యాలనూ వెనక్కునెట్టి దూసుకెళ్తొంది. ప్రభుత్వం, తల్లిదండ్రులూ, ఉపాధ్యాయుల మధ్య సమన్వయం, ఒకరిపైన ఒకరికి సంపూర్ణ నమ్మకం ద్వారా సాధ్యమైన విజయమిది.

 

 

Few Job Tips –

 1. Don’t stress out about how much time it takes.
 2. Know that rejection is part of the game.
 3. Focus on the industry, not the job.
 4. Don’t let money be the focus too early on.

 

 1. Do your research.
 2. Don’t ask about salary/ holiday/ benefits too early.
 3. Be positive and confident.
 4. Recognise that you’re not experienced, but that’s fine.
 5. Remember the interviewer is rooting for you.
 6. Make the most of your connections.
 7. Show you want it.

 

 

 

When you’ve got to the interview stage, that means the employer thinks they might want to hire you. They’re looking for someone who’s going to be a good fit in the company, is intelligent, and shows initiative. They’re rooting for you, and they probably won’t want to try and trip you up.

Of course, there will be tricky questions, but just be honest if you can’t answer them, or you need some clarification.

“We’re not trying to trip people up or put them in a really high stress situation and hope that they bomb, “We want people to do well, and if you make a mistake, you laugh it off and you ask if that answers the question and try to move on.”

“I assume that when you’re coming out of university, and you’re new to the job market, for the most part you’re not really qualified to do anything,” Mitzen said. “Nobody is. I wasn’t either.”

Rather than worrying about how qualified or experienced the other candidates are, focus on what you can bring to the role. Mitzen says he’s more interested in getting to know you as a person — whether you’re hard working, friendly, or have some unusual interests and skills.

“I always think it’s great if you can put on your resume things that are a little bit unique, like if you can juggle, or if you know how to do sign language,If we have a personal reference or recommendation from someone, that can make a difference, at least in terms of getting you through the door,”I think kids are nervous to take advantage of people that they know or that their families know, because they feel like it’s cheating, and they need to be able to do it on their own.”

At the very least, it will probably get you into a quick interview or coffee meeting with someone at the company.

 

నాకు మంచి గుణపాఠం – Thanks Android Devicemanager

మా కజిన్ ఎంగేజ్ మెంట్ కు కొత్తగూడెం వెళ్లి వస్తూ సోమవారం ఉదయం 3.45 కుంట – ఖమ్మం – హైదరాబాద్ – RTC బస్సు
ఇమ్లిబన్ దగ్గర అందరూ బస్సు దిగుతున్నప్పుడు
నేను కళ్ళు తెరిచి చూస్తే బ్యాగు లేదు ( అందులో Digital Camera , Moto 4G Plus ,ఫోను ఒక జత బట్టలు , RayBan Sunglass )
వెంటనే Moto 4G కు కాల్ చేసాను , అది switched Off , వెంటనే Delivery Report enable చేసి మోటో ఫోను కు ఒక మెసేజ్ , ఒక whatsappమెసేజ్ పెట్టి , బస్టాండు లోన పార్క్ చేసిన బస్సు డ్రైవర్ ,ను కండక్టర్ ను పోయిన బ్యాగు గురించి అడిగాను వాళ్ళు తెలియదు అని చెప్పారు . అక్కడ RTC కంట్రోల్ రూములో బ్యాగు పోయింది అని చెపితే. “బ్యాగు తో ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు ఎలా పడుకొన్నారు ఇప్పుడు వచ్చి పోయింది అని చెపితే ఎలా అని నిర్లక్ష్యపు సమాదానం “, అక్కడే ఉన్న పోలీసు ఔట్ పోస్టులో అడిగితే ” మీరు బ్యాగు పోయంది అని తెలుసు కొన్నది ఇమ్మ్ల బిన్ లో కదా అది మద్య దారిలో ఎక్కడ అన్నా పోయి ఉండవచ్చు , ఇక్కడ MGBS లో పోయిన వాటికే Complaint తీసు కొంటాము , అఫ్జల్ గంజ్ Police Station లో Complaint ఇవ్వమని చెప్పారు . దార్లో 5:05 కు మొబైల్ ,whatsapp డెలివరీ అయినట్లు మెసేజు వచ్చినది . వెంటనే https://www.google.com/android/devicemanager తో లాగిన్ అయ్యి వెతికితే KPHP దగ్గర భాగ్య నగర్ కాలనీ లో ఉన్నట్లు Trace అయ్యి మ్యాప్ లోకేష్ చూపించినది . నేను అఫ్జల్ గంజ్ Police Station లో ఇది చెపితే కంప్లైన్ట్ తీసుకొన్నారు , నేను ఫోను ఉన్న ప్రాంతం గురించి చేపితే ఇప్పడు ఆ సైబర్ సెల్ ఎవ్వరూ లేరు అని పొద్దున్న 11 గంటలకు పోయిన ఫోను “EMEI నెంబరు , అబాక్సు ” తీసుకువస్తే mobile IMEI number tracker ద్వారా చెపుతాము అని అన్నారు , వాళ్ళు ఫోను చేస్తే స్విచ్ ఆఫ్ అయినది , device manager లో ట్రేస్ కావటం లేదు . నాకు ఫోను దొరికినా బ్యాగులో ఉన్న cannon digital camera విలువైనది కావటంతో మళ్ళా స్టేషన్ బయటకు వచ్చి 100 కు కాల్ చేసి పరిస్థితి వివరించాను . వాళ్ళు KPHP Police Station రమ్మని చెప్పారు . ఇక నాకు ఇలాంటి సమయాలలో ఆపత్ బాంధవుడు అయిన నా తమ్ముడు భార్గవ్ కి ఫోను చేసి ఫోను లొకేషను ను whatsapp లో షేర్ చేసాను , అరగంటలో వాడు అక్కడికి వెళ్ళాడు నేను ఎక్కినా బస్సులో ఎక్కువగా ఒరిస్సా కు చెందిన వాళ్ళు ఉండటంతో బహుశా వాళ్లు వలస కూలీలు కావచ్చు నేమో అనుకోని వాళ్ళు ఉంటే వెతకమని అడిగాను . మావాడు డిటెక్టీవ్ గా ఆ దగ్గర సెక్యూరిటీ గార్డ్ లను చుట్టూ పక్కల వాల్లను అడిగి ఒక construction site లో ఒక ఇద్దరు ఓరిస్సా వాళ్లు పొద్దున్న వచ్చారు అని తెలుసుకొని నేరుగా వాళ్ళ దగ్గరకు వెళ్ళితే ఆ షెడ్డులో నాఫోను చార్జిగ్ పెట్టి ఉన్నారు మా తమ్ముడిని చూసి ఒకడు పారి పోయాడు ఇంకో అతను పారిపోతుంటే మావాడు పట్టుకొని రెండు పీకితే వాడు ఆ బ్యాగు అతను తియ్యలేదు అని ఆది ఆ తీసిన వాడు ఆ పారిపోయిన అతను అని నేను అతని బాబాయ్ అని చెప్పి క్షమించమని అడిగిగాడు బ్యాగు ,ఫోను , కెమెరా అన్ని తిరిగి ఇచ్చాడు . మావాడు ఒక్కడే అవటం వలన వాడిని చివాట్లు పెట్టి అక్కడ సూపర్ వైజర్ కు ఈ విషయం చెప్పి పోయిన బ్యాగుతో 6:30 కల్లా ఇంటికి వచ్చాడు
చాలా సంతషం వేసినది , ఖమ్మం నుంచి వచ్చేటప్పుడు మా అమ్మొమ్మ అమ్మ రెండు జతల గాజులు , గొలుసు ఇచ్చినది ఎందుకన్నా మంచిది అని అవి బ్యాగులో పెట్ట కుండా జేబులో పెట్టు కొన్నాను అందువలన ఇంకో ఫోను బ్యాగులో పెట్టటం అందులో DATA ఎనేబుల్ గా ఉండటం మంచిది అయినది. ఎంతో సమయస్పూర్తి తో , అతి త్వరగా స్పందించి ఆ దొంగలను ట్రేస్ చేసి నా వస్తువు లు అందించిన మా తమ్ముడు భార్గవ్ కి నెనర్లు . ఎంత సమాచారం ఇచ్చినను , అన్ని వనరులు ఉన్ననును సరిగా స్పందించ లేని పోలీసు వారికి, బ్యాగు ఉన్నప్పడు నిద్రపోకూడదు అన్న విషయం చెప్పిన RTC వారికి నా సానుభూతి .
విలువైన వస్తువులతో ప్రయాణం చేస్తూ కూడా సోయి లేకుండా దున్న పోతులా ఆదమరిచి నిద్రపోయిన నాకు మంచి గుణపాఠం . #Bag #Theft #Google#Devicemanager #Police #Act #lifelessons

Kasyap_MotoG