ఇప్పుడు గూగుల్ తెలుగు అనువాదం మరింత సులభం

మీ తీరిక సమయంలో తెలుగు ఆధునిక భాషగా అభివృద్ధి చెందటానికి తోర్పాటును ఇవ్వండి . ఇప్పుడు గూగుల్ తెలుగు అనువాదం మరింత సులభం , ఇంకా ఉత్తేజకరం . మీరు కూడా ఈ పక్రియలో పాల్గొని తెలుగు భాషను సాంకేతికంగా మెరుగు పరచండి , దీని వలన కృతమైన యాంత్రిక అనువాదాలు సరిదిద్దవచ్చు . దీనిలో పాలుపంచు కోవటం ద్వారా మన భాషానైపుణ్యం మెరుగు పరుచుకోవచ్చు ! ** నేడే చేరండి !!

google Translate Telugu

google Translate Telugu

https://translate.google.com/community ***