గూగుల్ వాడు విడుదల చేసిన ఫోన్లలో – Noto Fonts

 గూగుల్ వాడు విడుదల చేసిన ఫోన్ల ఫాంటు లో   తెలుగు ఫాంటు కూడా ఉందోచ్ !  –

Language coverage
  • Gondi (Telugu script)
  • Lambadi
  • Telugu
  • Waddar

http://www.google.com/get/noto/#/family/noto-sans-telu 

Telugu_google_noto

Advertisements