Like · Share · comment· RIP · చేసేముందు కొంచెం .

శనివారం పొదున్నే ఒక విషాద వార్త ఢిల్లీ అత్యాచార బాధితురాలు దామిని  మృతి అని , చాలా  ప్రాచుర్యం పొందిన విషయం  కావటంతో మన నెట్ జనులు  బాధ,  కోపం, ఉక్రోషం,  అసహనం,   తో తమ తమ సందేశం ,షేరింగిలు చేశారు. కానీ ఆ చనిపోయిన అమ్మాయి ఫోటో బదులు వేరే ఫోటోలు దామిని  గా పేర్కొన్నారు .  పాపం అసలు ఫోటో వున్న వారు ఈ ఫోటోలని చూసి ఉలిక్కిపడ తారేమో.

ఫోటో 1   below photo circulating  as Delhi gang-rape victim photo it was not real one , that is photo of 19 years old boy Christo van Eeden :బొమ్మ  , this original photo can be found at http://www.news24.com/SouthAfrica/News/Womans-ex-attacks-her-son-20100810

 

ఫోటో2  బొమ్మthis photo also circulating as damini  (Delhi gang-rape victim photo ). But  this is photo of girl Violence against women is rampant in Afghanistan can be found at rawa.org

అంతర్జాలంలో  మీరు ఏదన్నా ఫోటో గురించి వివరాలు https://www.google.co.in/imghp?hl=en&tab=wi లో Search by image సదుపాయం ద్వారా ఆ ఇమేజ్ URL లేదా ఆ ఫోటోను upload చేయటం ద్వారా వివరాలు తెలుసు కొనవచ్చు .

Hyderabad Pvt Employment statistics ఉద్యోగస్తుల గణాంకాలు

I am in pursuit of gathering information on  Employment statistics in Hyderabad for a research paper . From one of the leading job portal I consolidated info on number of resumes uploaded in portals ,   Although this data may provide some statistical comparison on Industry,Education. in next few years B.Tech’s will be 3,00,000 +    Number of people in ()

Industry
IT-Software (120712)
Educational/Training (23597)
CRM/CallCentres/BPO/ITES/Med.Trans (22595)
IT-Hardware/Networking (18721)
Accounting-Tax/Consulting (18681)
Engineering/Projects (16140)
Banking (14119)
Financial Services/Stockbroking (13139)
Biotechnology/Pharmaceutical/Medicine (12012)
Software Services (10864)
Manufacturing/Industrial (9564)
Telecom (8403)
Construction/Cement/Metal/Steel/Iron (5410)
Consulting Services (5362)
Recruitment/Placement Agencies (5023)
Insurance (4767)
Healthcare (4381)
Hotel/Travel/Tourism/Airlines/Hospitality (4142)
Consumer Durables/FMCG (3732)
Advertising/PR/Event Management (3465)
Entertainment/Media (3320)
Retailing (3282)
Automobiles/Auto Component/Auto Ancillary (3244)
Government Sector (2238)
Internet/Dot com/ISP (1689)
Projects/Infrastructure/Power/Energy (1660)
Petroleum/Oil and Gas/Power (1581)
Agriculture/Forestry/Fishing (1447)
Logistics/Freight Forward/Distribution/Courier (1407)
Real Estate (1372)
Research/Surveyor/MR (1299)
Architecture/Interior Design (1149)
Law/Legal Firms (1111)
Defence (1081)
Warehousing (1008)
Apparel/Garments (979)
Export/Import/Merchandising (838)
NGO/Social Services (828)
Printing/Packaging (636)
Marine/Aviation/Military/Mining/Shipping (496)
Petrochemicals (481)
Catering/Food Services/Restaurant (478)
Security/Law Enforcement (317)
Fashion/Modelling (240)
Gems & Jewellery (196)
Sports/Recreation (188)
Others (79178)

Job-role

IT – Software (218273)
IT Software – Application Programming (110009)
Accounting/Tax/Company Secretary/Audit (94296)
Finance and Insurance (63834)
BPO/ Customer Care/ ITES/ Telecaller/ Operations (59493)
Human Resource/ IR/ Training & Development (48260)
Engg. project Mgmt./site Engg./Civil Engg. (42997)
Production/ Maintenance /Manufacturing /Packaging (36578)
Adminstration/ Operations (36481)
Sales/Business Development (35647)
Bio Tech/R&D/Scientist (35315)
Fresh Graduate-No Functional Area exp. (33824)
Online & Offline Marketing/ MR/ Media Planning (30674)
IT Software – Training & Development (28661)
IT Software – Quality Management/ Testing (27962)
IT Software – Systems Programming (27416)
IT Software – DataBase, Datawarehousing (23612)
IT – Hardware (22009)
Quality/Process Control (21135)
IT Hardware – Networking (18450)
Education/ Teachers/ Professors/ Lecturers/ Academics (17286)
Finance (14819)
IT Software – ERP,CRM (14630)
IT Software – Animation/ Graphics/ Web Designing/ Usability (11798)
Retailing/ Logistics/ Supply Chain/ Materials /Procurement (11594)
Electronics (10438)
Doctors/Nurses/Medical Professional (9179)
IT Software – Client Server (8757)
IT Hardware – Embedded Technology (8511)
IT Software – Networking (8356)
Hotel/Restaurant (8312)
Advertising/ Public Relation/ Events (7641)
Secretarial/ Front Office/ Computer Operator (6654)
IT Hardware – EDA/ VLSI/ ASIC/ Chip Designing (6417)
IT Software – Operations/ Support Services (6122)
IT Software – Business/ Systems Analysis (6085)
Entertainment & Media (5993)
Travel/ Ticket/ Airlines/ Cabin Crew/ Air Hostess/ Floor Operations (5124)
IT Hardware – Control (5075)
Architects/Interior Design/Naval Arch (5024)
IT Hardware – Installation/ Maintenance (5009)
Telecom – Others (4332)
Retail Services (4120)
IT Software – Mobile Technologies (4115)
IT Software – Maintenance/ Systems (3985)
IT Software – E-Commerce/ Internet Technologies (3829)
Corporate Planning/Consulting/Strategy (3800)
Telecom – Mobile Technologies (3726)
Legal/Law (3652)
Consultants/ Freelancers (3617)
Telecom – Networking (3566)
IT Hardware – Support (3522)
Telecom – Operations/ Support (3270)
IT Software – Security/ Operating Systems (2952)
Export/Import (2852)
Top Management (2638)
IT Software – Middleware (2587)
Content/Editors/Journalists (2468)
Service Engineers (2459)
Telecom – Maintenance (1879)
Oil and Gas (1862)
Telecom – Design (1643)
Telecom – Training & Development (1631)
IT Hardware – External hardware (1366)
IT Software – MIS/ EDP (1162)
IT Hardware – IC Fabrication/ Programming (1020)
Direct Sales Agent/Insurance Agents (936)
IT Hardware – Remote Sensing (680)
Security (652)
Telecom – Programming (632)
Packaging (577)
IT Hardware – Large Equipments (549)
Others (33346)

12th & Not Pursuing Graduation (78839)
Pilot Licenses (414)
BA (Arts) (13204)
B.Arch. (Architecture) (220)
B.Com. (Commerce) (82129)
B.Ed. (Education) (2399)
B.Pharm. (Pharmacy) (2213)
B.Plan. (Planning) (60)
B.Sc. (Science) (111954)
BBA/ BBM/ BBS (2733)
BCA (Computer Application) (13924)
BDS (Dental Surgery) (119)
BE/ B.Tech (Engineering) (42360)
BGL (51)
BHM (Hotel Management) (634)
BL/LLB (2158)
B.V.Sc. (Veterinary Science) (90)
Diploma-Other Diploma (27751)
MBBS (283)

CA (Chartered Accountant) (4305)
CS (Company Secretary) (635)
Ph.D. (Doctorate) (1490)
ICWA (1818)
M.Arch. (Architecture) (95)
M.Com. (Commerce) (16114)
M.Ed. (Education) (203)
M.Pharm. (Pharmacy) (2038)
M.Phil. (Philosophy) (1182)
M.Sc. (Science) (49505)
MA (Arts) (7229)
MBA/ PGDM (114120)
MCA/ PGDCA (81939)
MD/ MS (Medicine) (648)
Master of Dental Surgery (MDS) (80)
ME/ M.Tech./ MS (Engg/ Sciences) (11871)
ML/ LLM (Law) (577)

These results have in fact raised a few basic questions namely, about employment generation.  These  Stats might help to answer some of aspects.This is just for information 🙂 I love statistics, The numbers speaks !!!