చెప్పాలని ఉంది..గొంతు విప్పాలని ఉంది

 చెప్పాలని ఉంది..గొంతు విప్పాలని ఉంది
గుండెల్లో సుడులు తిరిగే కలత కధలూఁ..

పాట బాట మారాలని చెప్పటమేనా నేరం
గూడు విడిచిపొమ్మన్నది నన్ను కన్న మమకారం
వసంతాల అందం..విరబూసే ఆనందం
తేటి తేనె పాట..పంచ వన్నెల విరి తోట
బ్రతుకు పుస్తకం లో ఇది ఒకటేనా పుట
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళ బాటాఁ…
మనిషి నడుచు దారుల్లో లేదా ఏ ముళ్ళ బాటాఁ…

చెప్పాలని ఉంది..గొంతు విప్పాలని ఉంది !
చెప్పాలని ఉంది..గొంతు విప్పాలని ఉంది !!

ఏటి పొడుగునా వసంతమొకటేనా కాలం
ఏదీ మిగతా కాలాలకు మరి కాలం?

నిట్టూర్పుల వడగాల్పుల శృతిలో ఒకడూ
కంటి నీటి కుంభవృష్టి జడిలో ఇంకొకడు
మంచి వంచను మోడై గోడు పెట్టువాడొకడు

వీరి గొంతులో కేక వెనుక ఉన్నదే రాగం
అనుక్షణం వెంటాడే ఆవేదన ఏ నాదం
అని అడిగిన నా ప్రశ్నకు అలిగె మత్త కోకిలా
కళ్ళు ఉన్న కబోదిలా..చెవులు ఉన్న బదిరుడిలా
నూతిలోని కప్పలా బ్రతకమన్న శాసనం
కాదన్నందుకు అక్కడా..కరువాయెను నా స్థానం