ఇప్పుడు గూగుల్ తెలుగు అనువాదం మరింత సులభం

మీ తీరిక సమయంలో తెలుగు ఆధునిక భాషగా అభివృద్ధి చెందటానికి తోర్పాటును ఇవ్వండి . ఇప్పుడు గూగుల్ తెలుగు అనువాదం మరింత సులభం , ఇంకా ఉత్తేజకరం . మీరు కూడా ఈ పక్రియలో పాల్గొని తెలుగు భాషను సాంకేతికంగా మెరుగు పరచండి , దీని వలన కృతమైన యాంత్రిక అనువాదాలు సరిదిద్దవచ్చు . దీనిలో పాలుపంచు కోవటం ద్వారా మన భాషానైపుణ్యం మెరుగు పరుచుకోవచ్చు ! ** నేడే చేరండి !!

google Translate Telugu

google Translate Telugu

https://translate.google.com/community ***

Advertisements

One response to “ఇప్పుడు గూగుల్ తెలుగు అనువాదం మరింత సులభం

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s