నేను సైతం -బ్లాగుల్లో వన భోజనాలు

బ్లాగ్బొజనాలు తిన్నవారికి, చేసినవారికి అభినందనలు అందరు అన్ని చేశారు. తాంబూలం తినేముందు నా వంతుగా  –

ఫింగర్ బొల్

 

కొంచెం గొరువెచ్హగా ఉన్నాయి , జాగ్రత్త … ఇంకా ఎమన్నా టిప్పులు ఇవ్వదలచుకొంటే మెహమాటపడకండి.  మీ టిప్  మీకు నచ్హిన చెఫ్ తో పంచుకోనే భాద్యత నాది !

7 responses to “నేను సైతం -బ్లాగుల్లో వన భోజనాలు

  1. హ్హహహహ్హహ్హ! అసలు మీరు వేణుగారిని,భానుగారిని ఓడించేసారు ఈ విషయంలో!

  2. మీకు మేము టిప్ ఇవ్వలేం గాని, పద్మర్పిత గారి మినరల్ వాటర్ చాల్లెండి.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s