నేను సైతం -బ్లాగుల్లో వన భోజనాలు

బ్లాగ్బొజనాలు తిన్నవారికి, చేసినవారికి అభినందనలు అందరు అన్ని చేశారు. తాంబూలం తినేముందు నా వంతుగా  –

ఫింగర్ బొల్

 

కొంచెం గొరువెచ్హగా ఉన్నాయి , జాగ్రత్త … ఇంకా ఎమన్నా టిప్పులు ఇవ్వదలచుకొంటే మెహమాటపడకండి.  మీ టిప్  మీకు నచ్హిన చెఫ్ తో పంచుకోనే భాద్యత నాది !