ఎంత వారైనా… దాసులే ..

ఓరి భగవంతుడా…. నా రాస్ట్రానికి ఏమయినది, ఒక పక్క రాజీకీయ పతనం, ఆర్దిక పతనం, విద్యార్దులు కళాశాలల మోహం చూడటం లెదు , పాలకులు ప్రజలను చూడట్ం లేదు
ఇక మన నేతలు , అధికారులు 😦 ,

బహుతక్కువమంది – పదవికే వన్నెతెచ్చేవాళ్ళున్నా, మన సంస్కృతిలో ఇలాంటి చెత్తబుట్టలకి ఈ పదవి రాజకీయ పునరావాసకేంద్రమైపోవడం బాధాకరం.

.
సిగ్గూ శరంలేని వీళ్ళ ముండమోపి భాషణాలని విని, వీళ్ళని ఇంకా నమ్ముతూ ఇటువంటివాళ్ళకే వోట్లేసే జనాల శాతం ఇంకా ఎక్కువగా ఉన్నందుకు కుళ్ళి కుళ్ళి ఏడవడం తప్ప మరేమీ చేయలేం

..ఇప్పటి దాకా రాజకీయంగా , ఇక గవర్నర్ తో నైతికంగా…

Advertisements

2 responses to “ఎంత వారైనా… దాసులే ..

  1. Who voted??? Average voting percentage is around 55 to 60% of which somebody gets some 30 to 35% and such fellows win majority seats. In the total voters of the country, how many voted for them? Just caluculte. Unless we change our attitude towards elections and as long as it is fashionable to say “I do not vote, you know! No point in voting You know!”( If we know why we ask them-these “you know tribe”) we get ourselves ruled by a tiny minority of nitwits and half baked humans popularly known as politicians.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s