పుట్టపర్తిలో వేంకటేశ్వరుని దివ్యక్షేత్రం

ఓహో …  వేంకటేశ్వరుని దివ్యక్షేత్రంలో దేవాలయం, కళ్యాణ మండపం, ప్రవాసాంధ్రుల కోసం వంద గదులతో అతిథి గృహాలు కడతారట . తితిదే కన్ను ఇప్పుడు బాబా గారి పట్టణం మీద పడ్డది.ఒక ప్రశాంత మయిన పట్టణం ఇక పై అవినీతి,లాబీలు,అసంబద్దమైన పనులకు అడ్డగా మారునేమో .ఆదికేశవుల నాయుడు గారు మోన్న జన్మదిన వేడుకలలో మీ హడావిడి ఎందుకో అర్దం కాలేదు అందరు స్వాములను విశ్వశాంతి యజ్ఞం నికి ఎందుకు పిలిచారు? ఒక వేళ అలా పిలిస్తే ఏ ఒక్కరి కో ప్రాముఖ్యత ఇచ్హి మిగిలి న వారిని ప్రేక్షకపాత్ర వహించమనటం సబబు కాదు  ఇలాంటి సున్నిత మయిన విషయాలలో తితిదే  కోంచెం విజ్ఞతతో వ్యవహరించాలని సూచన.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s