సిద్దాంతి గారిది వర్జిన్ కాదు !

0996369589 ఈ మోబైలు  సిద్దాంతి గారిది  ఇది  వర్జిన్ మోబైలు నెంబరు  కాదు !

మోన్న నా కజిన్ ఒకరు ఎవరో సిద్దాంతి గారని  ఒక మెబైలు నెంబరు ఇచ్హారు వీరికి మనం ఫోను చేసి మన పేరు వూరు చెప్పాలి . వీరికి మన జన్మదిన తదితర వివరములో పని లెదట, వీరు దేవీఉపాసకులు  వారు చెప్పిన సమయానికి వీరికి మనం మనమే మరల ఫోనుచేసి మన జారతక వివరాలు తెలుసుకోనవలెను .
మనిషి అశాజీవి –  భవిషత్తు తెలుసుకోనే జిజ్ఞాస ఆ రాబోవు పరిమాణాలు ఎలా ఎదుర్కోవాలో , విధిని చేదించేందుకు మానవుడు చేయని ప్రయత్నంలేదు ఈ పయత్నంలో వచ్హిన పరిమాణాలే భవిష్య వాణి,జాతకం, జోతీష్యం ఇంకా అనేక యంత్ర తంత్రాలు ఈ పరిస్తితులు ప్రపంచమంతావున్నాయి వీటి లో వేటి ప్రత్యేకత దానిది   మనలో చాలామంది ఈ విషయాలో ప్రత్యేక ఆశక్తి / ప్రతిభ కనపరుస్తూ వుంటారు .ఇవి కోంత మందికి జీవనాధారం అయితే మరికోంత మందికి అభిలాష / వ్యాపకం అందులోనుంచి పుట్టినదే ఇలాంటి సర్వీసు. మీకు జాతకాల మీద నమ్మకముంటే  ఇలాంటివి ఒక సారి పరీక్షించ వచ్హు ఇందులో చాలా వరకు నిజాలే ఉంటాయి
ఉదా :
మీరు మీ ప్రతిభకు తగిన ఉద్యోగం చేయటంలేదు
మీకు ఎన్నో అవకాశాలు చేతిదాకా వచ్హి వెళ్ళిపోతాయి
మీ నుంచి ఎందరో లాభం పోందుతారు కానీ మీ అవసరానికి సహాయంచేస్తారు
మీకి మీ భార్య తరుపు నుండి కంటే మీ తరుపు వారినినుండే సహాయ సహకారాలు లభిస్తాయి
మీది పదిమందికి పెట్టేచేయ్యేగాని తీసుకోనే చేయికారు
మీ అమ్మ గృహ లక్ష్మీ , నాన్న ప్రజల మనిషి
మీకు నరదిస్టి ఎక్కువ గావున్నది

PS : నిష్పూషి : నేను మోన్నవీరి చేత జాతకం చెప్పించు కోన్నతరువాత ప్రతి ఫలంగా ఈ నెంబరు 11 మందికి ఇవ్వమని చెప్పారు . ఈ సిద్దాంతి గారికో మీ స్వ / వ్యాపార సంప్రదింపులతో నాకు సంబందం లేదు

Advertisements

One response to “సిద్దాంతి గారిది వర్జిన్ కాదు !

  1. జ్యోతిష్యాలు నిజమవుతాయో లేదో అనే వాదన అవతలుంచుదాం. జరగబోయేదాన్ని మార్చలేనప్పుడు దాన్ని ముందే తెలుసుకుని ఉపయోగమేమిటో?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s