లీ ప్లింగ్- లీపురోజు

ఈరోజు  లీపురోజు మా  అరుణా టీచరు (5 వ తరగ తి) ,నాస్నేహితురాలు జ్యోతి ,మహోష్  ల పుట్టినరోజు   వీరికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు  నాకు  చిన్నప్పుడు  ఈరోజు పుడితే బాగుడు అనిపించేది :).ఇలాపుట్టిన వారిని  “leapling” అంటారట, 12వ శతాబ్దం లో Scottish  దేశంలో ఈ రోజు  స్త్రీ లు   వివాహనికి  అబ్యర్దస్తే (make a proposal of marriage)ఒక వేళ  ఆ  పురుషుడికి ఇస్టం లేక పోతే ఒక ముద్దు పెట్టి,ఒక  పౌండు  ఇచ్చి ఒక జత గ్లోజులు ఇవ్వాలని  షరతు !.
కానీ ఈ Gregorian calendar,తేదీలు మార్చటం, క్రీస్తుపూర్వం లో తేదీలు వెనకకు వెళ్ళటం, తేదీలు మార్చటం,గంటలు మార్చటం అంతాఅయోమయంగా వుంటుంది . ఈ మద్యఒక దేశాక్షుడు  ప్రజలంతా పోద్దున్నే లేచి చురుకుగా వుండంటందుకు  తమ  దేశకాలాన్ని ఒక గంటముందుకు జరిపాడట !  . ప్రోఫేసర్  స్టీఫేన్ హాకింగ్ (Stephen Hawking )  గారి  Brief History of Time చదివిన తెరువత  చాలా  విచిత్రం అయిన  అలోచనలు వచ్చాయి ఆ సిద్దాతాల  ప్రకారం కాలంలోకి ప్రయాణంచేయవచ్హు ఇది ఎలాగో  ఆ పుస్తకాన్ని చదివిచూడండి .
నాకు మాత్రం  శాలువాహన శకం  శ్రీ సర్వజిత్‌ నామ సంవత్సరం;ఉత్తరాయణం; శిశిర ఋతువు;మాఘ మాసం; కృష్ణ పక్షం  అనుకోవటమే ఇస్టం అయితే ఇందులో కూడా ఎవో అధిక మాసాలని ఉంటాయట !

2 responses to “లీ ప్లింగ్- లీపురోజు

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s