వందేమాతరం పూర్తి గీతముwritten by Bankim Chandra Chatterjee in 1876, on September 7

మిత్రులారా ,

వందేమాతరం పూర్తి గీతము  ,రచించి వంద సంవత్సరాలు అయిన సందర్బముగా  అందరూ 7 వ తారీఖున మీ కార్యాల యములలో పాడగలరని మనవి చేయుచున్నాను .
మీ శ్రేయోబిలాషి
కశ్యప్

వందేమాతరం  వందేమాతరం

సుజలాం సుఫలాం మలయజ-శీతలాం
సస్య-శ్యామలాం మాతరం ||

శుభ్ర-జ్యోథ్స్నా-పులకిత-యామినీం
ఫుల్ల-కుసుమిత-ద్రుమదళ-శోభినీం
సుహాసినీం సుమధుర-భాషిణీం
సుఖదాం వరదాం మాతరం ||

షష్ఠీకోటి-కణ్ఠ-కల-కల-నినాద-కరాలే
ద్విషష్ఠికోటి-భుజై ధ్రుత-ఖరకరవాలే
అబలా కైనో మా ఐతో బోలే
బహుబల-ధరిణీం నమామి తారిణీం
రిపుదల-వారిణీం మాతరం ||

తుమి విద్యా తుమి ధర్మ్
తుమి హ్రుది తుమి మర్మ్ త్వం _హి_ ప్రాణాహ్ శరీరే ||

బాహుతే తుమి మా శక్తి
హ్రుదయే తుమి మా భక్తి
తోమారయి ప్రతిమా జడి మందిరే ||

త్వం _హి_ దుర్గా దశప్రహరణ-ధరిణీం
కమలా కమల-దళ-విహారిణీం
వాణీ విద్యాదాయినీ నమామి త్వాం
నమామి కమలాం అమలాం అతులాం
సుజలాం సుఫలాం మాతరం
వందే మాతరం |

శ్యామలాం సరళాం సుస్మితాం భూషితాం
ధరణీం భరణీం మాతరం ||

Advertisements