వాన వాన

 తటాలునమాయమయే
మెరుపుతీగలు, కళ్ళల్లో
ఆరిపోతున్న
మంచుదీపాలను, వెలి
గించ చూస్తున్నాయి
దూర మవుతున్ననేస్తం
కన్నిటిని కనపడ నీయదు ఈ వాన

ఏవరి కోసము వర్షిస్తాయి మేఘాలు
గోడుగులు అడ్దు పెట్టుకోనేవారి కోసమా
ఏదురు చూసేవారి కొసమా
మరి అక్కడ వర్ష మేది ?
బీడు లోన వాన చినుకు పిచ్చి
మొలకలేసింది..” 

           కశ్యప్

Advertisements

6 responses to “వాన వాన

  1. బాగా వ్రాసారు..ఇలాగే కొనసాగాలని కోరుకుంటున్నా

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s